• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/02/2012
BỘ Y TẾ
Số: 355/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 9 tháng 2 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư

tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ Y tế

___________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định 95/NĐ-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ các Biên bản họp của Hội đồng tư vấn xây dựng định mức tạm thời về thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao thực hiện các dịch vụ y tế;

Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Danh mục này là cơ sở để xây dựng và ban hành giá thu một phần viện phí theo quy định tại Nghị định 95/NĐ-CP ngày 27/8/1997 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Xuyên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.