• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/10/1970
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 316-TC/VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 13 tháng 10 năm 1970

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thêm về mức chi tiền ăn cho các đại biểu hội nghị và khách là người không ăn lương nhà nước

________________________

Tiếp theo Thông tư số 285-TC/VP ngày 22-9-1970 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 159-TTg ngày 05-09-1970 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, tiêu chuẩn chỉ tiêu về hội nghị và tiếp khách trong nước, Bộ Tài chính xin nói rõ thêm điểm quy định tại mục A điểm 7 (về tiền ăn của đại biểu hội nghị là người không ăn lương Nhà nước) và mục B điểm 1 (về chi tiếp khách không phải là cán bộ hưởng lương Nhà nước) như sau:

1. Mức ăn quy định ở đây là mức áp dụng chung cho những đối tượng là người không ăn lương Nhà nước. Riêng đối với cán bộ xã đi họp hội nghị hoặc có liên hệ công tác với các cơ quan các ngành từ cấp huyện trở lên, thì vẫn áp dụng mức ăn quy định trong Thông tư  số 18-TT/LB ngày 25-08-1965 của liên Bộ Nội vụ - Tài chính – Y tế, cụ thể là từ 0đ50 đến 0đ60/ngày (hoặc 0đ70/ngày, nếu là người thuộc dân tộc ít người cần ăn cơm nếp).

2. Mức ăn 0đ80/ngày (hoặc 0đ90/ngày) nói trong Thông tư số 285-TC/VP là mức cao nhất, nhưng tùy trường hợp và hoàn cảnh mỗi nơi mà vận dụng cho sát thực tế, không nhất thiết trường hợp nào hay địa phương nào cũng đều chi cả theo mức cao nhất.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.