• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2015
THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số: 731/QĐ-TTCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 3 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động thường xuyên

của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

___________________

 TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA

(Đã ký)


Lê Tiến Hào


QUY CHẾ

Chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 731/QĐ-TTCP ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ)

__________________________________________

 Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mức chi trả cho tác giả, đồng tác giả (sau đây gọi tắt là tác giả) hoặc chủ sở hữu tác phẩm, đồng sở hữu tác phẩm (sau đây gọi tắt là chủ sở hữu tác phẩm) khi tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ và cho những người sưu tầm, cung cấp tin bài và thực hiện các công việc liên quan đến biên tập tác phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng hưởng nhuận bút là tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm khi tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ nhằm bảo đảm quyền lợi và khuyến khích tác giả sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao.

2. Đối tượng hưởng thù lao là người cung cấp các tác phẩm sưu tầm; cán bộ kiêm nhiệm thuộc Ban biên tập thực hiện các công việc biên tập tin, bài cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ.

Điều 3. Nguyên tắc chi trả

1. Chỉ những tác phẩm được duyệt và cho đăng tải lên Cổng thông tin điện tử mới được hưởng nhuận bút và thù lao.

2. Nhuận bút, thù lao chi trả cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, người cung cấp tác phẩm sưu tầm căn cứ vào thể loại, chất lượng và dung lượng của tác phẩm.

3. Tác giả là phóng viên Cổng TTĐT, cán bộ đầu mối của các vụ, cục, đơn vị sáng tác hoặc sưu tầm, cung cấp tác phẩm ngoài nhiệm vụ được giao thì được hưởng 100% nhuận bút hoặc thù lao tương ứng.

4. Mức chi trả nhuận bút, thù lao căn cứ vào quỹ nhuận bút của đơn vị do Ban biên tập quyết định theo khung quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguồn kinh phí chi trả

1. Nguồn kinh phí dùng để chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm thuộc nguồn ngân sách nhà nước, do Thanh tra Chính phủ giao Trung tâm Thông tin (đơn vị được giao quản lý Cổng thông tin điện tử) theo dự toán được duyệt.

2. Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, căn cứ vào số chi nguồn kinh phí của năm trước và dự kiến kế hoạch hoạt động của năm sau, Trung tâm Thông tin lập dự toán chi tiết kinh phí dùng để chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm (quỹ nhuận bút) gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp xem xét, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xét duyệt.

3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán quỹ nhuận bút được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO

Điều 5. Phân loại tác phẩm

1. Phân loại theo thể loại tác phẩm:

Tác phẩm được phân loại theo các nhóm: tin; bài dịch; tranh, ảnh minh họa; bài tổng hợp; bài phân tích, nghiên cứu; bài phỏng vấn; trả lời bạn đọc; video clip.

a) Tin: Phản ánh, tường thuật sự kiện; phân tích các báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật mới; có sự so sánh đánh giá các sự kiện; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, ngắn gọn, dễ hiểu.

b) Tin, bài dịch xuôi: Dịch tổng thuật từ một hay nhiều nguồn tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số liên quan sang tiếng Việt, có sự lựa chọn thông tin, tổng hợp, sắp xếp nội dung thông tin.

c) Tin, bài dịch ngược: Dịch tổng thuật từ tiếng Việt sang ngôn ngữ khác, có sự lựa chọn thông tin, tổng hợp, sắp xếp nội dung thông tin.

d) Tranh, ảnh minh họa: Là ảnh chụp, tranh vẽ có chất lượng, minh họa rõ nét cho tin bài.

đ) Bài tổng hợp: Tổng hợp, tóm tắt từ các thông tin, tin bài, tài liệu được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan đơn vị và tổ chức.

e) Bài phân tích, nghiên cứu: Là các bài viết có tính thu thập thông tin về các vấn đề thành các vấn đề nhỏ để nghiên cứu, giảng giải.

f) Bài phỏng vấn: Chủ đề bài phỏng vấn đề cập đến vấn đề xã hội đang quan tâm, nội dung câu hỏi và trả lời phỏng vấn ngắn gọn, rõ ràng; thể hiện quan điểm chính thống, nhất quán của cá nhân, cơ quan nhà nước về vấn đề được phỏng vấn.

g) Trả lời bạn đọc: Trả lời những câu hỏi của bạn đọc về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực pháp luật hoặc những câu hỏi liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành thanh tra.

2. Phân loại theo chất lượng tác phẩm:

Mỗi tác phẩm thuộc từng thể loại khác nhau được phân loại theo chất lượng như sau:

a) Đối với bài viết (bao gồm tin; trả lời bạn đọc; bài tổng hợp; bài phân tích, nghiên cứu; bài phỏng vấn)

- Bài viết loại A: bài viết có chất lượng cao; ngôn ngữ dễ hiểu, rõ ràng, súc tích; bố cục hợp lý; có tính thời sự cao; nội dung bài viết có nhiều thông tin hữu ích, cung cấp các số liệu chính xác, tình tiết sinh động, thuyết phục, được độc giả quan tâm.

- Bài viết loại B: bài viết có chất lượng tốt, ngôn ngữ dễ hiểu; có tính thời sự; nội dung bài viết đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, được độc giả quan tâm, nhưng vẫn phải thực hiện biên tập về kết cấu ngôn từ.

- Bài viết loại C: bài viết có nội dung hữu ích, được độc giả quan tâm nhưng chất lượng chưa cao, cần phải biên tập nhiều về văn phong, bố cục, ngôn từ trước khi đăng tải; hoặc bài viết mang nhiều tính báo cáo, liệt kê, được đăng tải nhằm mục đích thông báo.

b) Đối với tranh, ảnh

- Tranh, ảnh loại A: những tác phẩm dùng để minh họa sắc nét cho bài viết, phản ánh chính xác nội dung sự kiện, có tính nghệ thuật cao, rõ nét về ánh sáng, bố cục màu sắc, thể hiện sự sáng tạo cao của tác giả.

- Tranh, ảnh loại B: là những tác phẩm dùng để minh họa cho bài viết, phản ánh được nội dung sự kiện, có tính nghệ thuật, rõ nét về ánh sáng, bố cục, màu sắc, thể hiện sự sáng tạo của tác giả, không phải chỉnh sửa nhiều về mặt kỹ thuật.

- Tranh, ảnh loại C: là những tác phẩm dùng để minh họa cho bài viết nhưng cần phải biên tập, chỉnh sửa nhiều về bố cục, màu sắc, ánh sáng trước khi sử dụng.

Điều 6. Cách tính nhuận bút, thù lao đối với mỗi tác phẩm

1. Nhuận bút trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm:

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

Trong đó:

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu.

Hệ số nhuận bút = Số lượng độ dài tin bài x hệ số giá trị tin bài

Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Trưởng ban biên tập Cổng thông tin điện tử quyết định mức hệ số giá trị tin bài của tác phẩm không vượt quá Hệ số giá trị tin bài trong bảng dưới đây.

Hệ số nhuận bút được xác định theo độ dài tin bài và hệ số giá trị tin bài nhưng không vượt quá khung hệ số nhuận bút trong bảng dưới đây khi thanh toán.

Nhóm

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài

Khung hệ số nhuận bút

1

Tin

Trả lời bạn đọc

½ trang A4

2

1 - 10

2

Tranh

01 tranh

10

1 - 10

3

Ảnh

01 ảnh

10

1 - 10

4

Chính luận

01 trang A4

10

10 - 30

5

Phóng sự

Bài phỏng vấn

01 trang A4

10

10 - 30

6

Nghiên cứu

01 trang A4

10

10 - 30

Hệ số giá trị tin, bài áp dụng đối với từng loại tác phẩm như sau:

TT

Thể loại

Phân loại

Hệ số giá trị tin bài

1

Tin

Loại A

2,0

Loại B

1,5

Loại C

1,0

2

Tranh, ảnh minh họa

Loại A

10

Loại B

8

Loại C

5

3

Trả lời bạn đọc

Loại A

2

Loại B

1,5

Loại C

1

4

Bài tổng hợp, phân tích, nghiên cứu

Loại A

10

Loại B

8

Loại C

5

2. Thù lao trả cho những người cung cấp các tác phẩm sưu tầm và thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm theo quy định tại Quy chế này:

Thù lao = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

Trong đó:

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu.

Hệ số nhuận bút = Số lượng độ dài tin bài x hệ số giá trị tin bài

Tùy theo thể loại tác phẩm, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử quyết định mức hệ số giá trị tin bài của tác phẩm không vượt quá Hệ số giá trị tin bài trong bảng dưới đây:

TT

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài

1

Tin tổng hợp

½ trang A4

1

2

Tin viết, Trả lời bạn đọc

½ trang A4

1

3

Bài viết ngắn

01 trang A4

1,5

4

Tranh, ảnh

01 Ảnh

3

5

Tin dịch xuôi

½ trang A4

1

6

Bài dịch xuôi

01 trang A4

1,5

7

Tin dịch ngược

½ trang A4

1,5

8

Bài dịch ngược

01 trang A4

2

9

Bài viết tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, phỏng vấn

01 trang A4

2

- Đối với thể loại phỏng vấn: áp dụng khung nhuận bút như quy định trên đây. Tỷ lệ nhuận bút chi trả cho người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn theo thỏa thuận giữa hai bên. Trường hợp người trả lời phỏng vấn không đưa ra yêu cầu về tỷ lệ nhuận bút giữa người trả lời và người phỏng vấn thì Trưởng ban biên tập quyết định tỷ lệ nhuận bút cho người trả lời phỏng vấn.

3. Đối với tác phẩm không quy định trong khung nhuận bút và thù lao quy định tại Điều này, Trưởng ban biên tập Cổng thông tin điện tử căn cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm quyết định hệ số nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu và thù lao tương ứng cho người sưu tầm, người cung cấp.

Điều 7. Chi bồi dưỡng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thực hiện việc sưu tầm, cung cấp, biên tập tin, bài trên Cổng thông tin điện tử

1. Cán bộ thuộc Ban biên tập là tác giả hoặc chủ sở hữu của tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử được hưởng nhuận bút theo quy định tại khoản 1 Điều 6.

2. Cán bộ thuộc Ban biên tập là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định tại khoản 2 Điều 6.

3. Cán bộ làm công tác biên tập tin, bài được hưởng mức thù lao bằng 20% mức thù lao của người sưu tầm, cung cấp tin, bài (nếu là cán bộ kiêm nhiệm).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Thanh tra Chính phủ trong quá trình lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà chi trả tiền nhuận bút, thù lao, theo quy định tại Quy chế này.

2. Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của quy chế này; sử dụng kinh phí theo quy định của Quy chế này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Trung tâm Thông tin, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

KT. TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC
Phó Tổng Thanh tra

(Đã ký)

 

Lê Tiến Hào

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.