• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/08/2004
UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 138/2004/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 3 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện Từ Sơn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP, ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Thông tư Liên tịch số 20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV ngày 24/3/2003 của Bộ Tài chính-Bộ Văn hoá-Thông tin-Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực Văn hoá-Thông tin;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 28/1998/TTLT-VHTT-TDTT-TCCP ngày 13/01/1998 của Bộ Văn hoá và Thông-Uỷ ban Thể dục Thể thao-Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về tổ chức văn hoá, thông tin, thể thao ở địa phương;

Căn cứ Kết luận số 36/KL-TU, ngày 05/5/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh về chương trình đầu tư xây dựng công trình văn hoá thông tin, thể dục thể thao cấp huyện, thị xã và cấp cơ sở đến năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện Từ Sơn, thuộc UBND huyện Từ Sơn.

Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện Từ Sơn là  đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND huyện Từ Sơn, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước; Trung tâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND huyện Từ Sơn; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá-Thông tin, Sở Thể dục-Thể thao và các ngành chức năng của tỉnh Bắc Ninh.

Địa điểm của Trung tâm đặt tại thị trấn Từ Sơn, huyện Từ Sơn.

Điều 2: Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện Từ Sơn có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a. Chức năng:

1. Giúp UBND huyện tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn huyện.

2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn huyện.

b. Nhiệm vụ:

1. Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá-thông tin, thể dục-thể thao của huyện, Trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động về văn hoá-thông tin, thể dục-thể thao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp văn hoá-thông tin, thể dục-thể thao như: Hoạt động văn hoá-nghệ thuật, thể dục-thể thao, lễ hội truyền thống, nếp sống văn minh, gia đình văn hoá mới; bảo vệ giữ gìn các di tích lịch sử văn hoá, danh làm thắng cảnh... góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và xây dựng nếp sống văn hoá văn minh ở thôn, khu phố, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện.

3. Tham gia tổ chức các lễ hội truyền thống của địa phương, các đợt biểu diễn liên hoan văn nghệ và các giải thi văn nghệ, thể thao do huyện tổ chức.

4. Trực tiếp quản lý Nhà văn hóa, thể dục-thể thao, điểm vui chơi công cộng, nhà tập, khu thi đấu thể thao... Tổ chức các lớp bồi dưỡng về văn hoá-nghệ thuật, thể dục-thể thao quần chúng, để phục vụ cho phong trào văn hoá-nghệ thuật, thể dục-thể thao của huyện.

5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ như: bán các mặt hàng lưu niệm, các vật phẩm văn hoá và dụng cụ thể dục thể thao... để phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hoá-thể thao của nhân dân và khách tham quan du lịch; tổ chức dịch vụ hướng dẫn du khách tham quan các di tích lịch sử-văn hoá trên địa bàn huyện.

6. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và kinh phí hoạt động.

a. Tổ chức bộ máy Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện Từ Sơn gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và Phó Giám đốc

- Một số cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giúp việc cho lãnh đạo Trung tâm.

b. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện Từ Sơn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/10/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Thông tư Liên tịch số 20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV ngày 24/3/2003 của Liên Bộ: Tài chính- Văn hoá Thông tin-Nội vụ về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá-thông tin và các văn bản có liên quan.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hoá-Thông tin, Sở Thể dục-Thể thao, Công an tỉnh, UBND huyện Từ Sơn; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện Từ Sơn căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Ngọ

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.