• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/1965
  • Ngày hết hiệu lực: 19/12/1980
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 1965

NGHỊ QUYẾT

VỀ VẤN ĐỀ GIAO CHO UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

MỘT SỐ QUYỀN HẠN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

QUỐC HỘI

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ vào điều 45, điều 50 và điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Căn cứ vào yêu cầu của tình hình khẩn trương hiện nay,

Để cho hoạt động của Nhà nước thích ứng với nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu của nhân dân ta,

QUYẾT NGHỊ:

1- Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định việc triệu tập Quốc hội vào lúc thuận tiện trong trường hợp Quốc hội không thể họp theo thường lệ.

2- Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội sử dụng, trong thời gian giữa hai kỳ họp của Quốc hội, những quyền hạn sau đây:

- Quyết định kế hoạch kinh tế Nhà nước; xét duyệt và phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách của Nhà nước;

- ấn định các thứ thuế;

- Phê chuẩn việc phân vạch địa giới các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương.

3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội phê chuẩn những nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về các vấn đề ghi ở trên, trong kỳ họp gần nhất của Quốc hội.

4- Những quy định trên đây được áp dụng cho đến khi có nghị quyết mới của Quốc hội.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 10 tháng 4 năm 1965.

 Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Hoan

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.