• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2019
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 02/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 10 tháng 1 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND
ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện,
tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các Chi cục, đơn vị sự nghiệp
công lập, các Phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Phòng Y tế thuộc
Ủy ban nhân dân cấp huyện
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
 
            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
            Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
            Căn chức Luật viên chức ngày 15/11/2010;
          Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
          Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
            Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3662/TTr-SYT ngày 30/11/2018 và Giám đốc Sở Nội vụ.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
        Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:
          1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ Khoản 1 Điều 4:
“Tuổi bổ nhiệm: Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ (60 tháng); đối với công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một
thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định lần đầu”.
         2. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 5:
“Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên một trong các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm.
Đối với chức danh Giám đốc các Bệnh viện hạng II trở lên: Phải có trình độ chuyên môn Thạc sỹ hoặc Chuyên khoa cấp I. Năm 2025 trở đi đối với chức danh Giám đốc các Bệnh viện hạng II trở lên: Phải có trình độ chuyên môn Tiến sỹ hoặc Chuyên khoa cấp II.
Đối với công chức lãnh đạo các phòng chức năng của Sở gồm: Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính và chức danh Trưởng, Phó trưởng Phòng Y tế phải có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên một trong các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm”.
         Điều 2. Hiệu lực thi hành
         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.
        Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Hai

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.