• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/1990
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 34-TT/LB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 3 tháng 12 năm 1990

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Hướng dẫn việc cấp tiền thưởng các “nhà gáo nhân dân, nhà giáo ưu tú”

__________________________

 Nghị đính số 52/HĐBT ngày 26/4/1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tại điểm 4 đã quy định “người được tặng danh hiệu Nhà giáo được cấp bằng chứng nhận, huy hiệu, một số tiền và hiện vật.”Các Nghị định số 466/HĐNN và 467/HĐNN ngày 30/10/1990 của Hội đồng Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 28 nhà giáo và nhà giáo ưu tú cho 476 nhà giáo; Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài chính hướng dẫn thực hiện việc thưởng tiền như sau:

1/ Những người được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân hoặc Nhà giáo ưu tú được thưởng một lần theo mức dưới đây:

- Nhà giáo nhân dân:                 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

- Nhà giáo ưu tú:             250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

2/ Nguồn kinh phí để trả lương và hạch toán tiền thưởng thực hiện theo Thông tư Liên Bộ số 36/TTLB ngày 5/11/1988 của Liên Bộ Giáo dục - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề - Bộ Tài chính.

3/ Mức tiền thưởng nói trên áp dụng trong đợt tặng danh hiệu nhà giáo lần thứ hai năm 1990, sau này tuỳ theo tình hình biến động về giá cả, Liên Bộ sẽ quy định tại mức thưởng cho phù hợp.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Lý Tài Luận

Nguyễn Kỳ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.