• Thông tư 32/2023/TT-BGTVT

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

  28/11/2023

  15/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 33/2023/TT-BGTVT

  Quy định về phân cấp quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

  28/11/2023

  15/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 31/2023/TT-BGTVT

  Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thường ngành Giao thông vận tải

  08/11/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 30/2023/TT-BGTVT

  Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương tiện giao thông đường sắt

  03/11/2023

  21/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 27/2023/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển

  29/09/2023

  29/09/2023

 • Thông tư 26/2023/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2023/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

  29/09/2023

  29/09/2023

 • Thông tư 28/2023/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực hàng không dân dụng

  29/09/2023

  29/09/2023

 • Thông tư 25/2023/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

  15/09/2023

  01/11/2023

 • Thông tư 24/2023/TT-BGTVT

  Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệm công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

  15/09/2023

  15/11/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.