• Thông tư 33/2022/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

  12/12/2022

  01/02/2023

 • Thông tư 32/2022/TT-BGTVT

  Ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội

  09/12/2022

  01/02/2023

 • Thông tư 31/2022/TT-BGTVT

  Hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng

  07/12/2022

  15/02/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 30/2022/TT-BGTVT

  Quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải

  01/12/2022

  01/02/2023

 • Thông tư 29/2022/TT-BGTVT

  Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  01/12/2022

  01/02/2023

 • Thông tư 28/2022/TT-BGTVT

  Quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

  29/11/2022

  01/02/2023

 • Thông tư 27/2022/TT-BGTVT

  Quy định ngưng hiệu lực thi hành của Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động QCVN 104:2019/BGTVT

  28/11/2022

  28/11/2022

 • Thông tư 26/2022/TT-BGTVT

  Quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ giao thông vận tải

  20/10/2022

  01/01/2023

 • Thông tư 25/2022/TT-BGTVT

  Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

  20/10/2022

  15/12/2022

 • Thông tư 24/2022/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

  13/10/2022

  15/12/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.