• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/1990
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-TỔNG CỤC HẢI QUAN
Số: 63-TTLB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 6 tháng 6 năm 1990

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40-CT ngày 6-2-1990 của Chủ tịch HĐBT về chế độ của thuyền viên tầu viễn dương.

_________________________________

 Thực hiện Quyết định số 40-CT ngày 6/2/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ của thuyền viên tầu viễn dương, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, của xí nghiệp, đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; Liên bộ Giao thông vận tải và Bưu điện - Tài chính - Tổng cục Hải quan hướng dẫn chế độ nhập khẩu hàng hoá phi mậu dịch của thuyền viên Việt nam như sau:

1/ Thuyền viên Việt nam làm việc trên các tầu biển Việt nam hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế, nếu dùng tiền ngoại tệ nằm trong định mức và hợp pháp được quy định dưới đây để mua hàng hoá (hàng hoá không phải là hàng cấm nhập khẩu) mang về nước thì được miễn thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch.

Định mức miễn thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch:

- Đối với tuyến đông Nam á và Nhật bản      6 đô la Mỹ/ngày

- Đối với các tuyến còn lại                           9 đô la Mỹ/ngày

2/ Thuyền viên Việt nam làm việc trên các tầu biển Việt nam cho nước ngoài thuê định hạn thực hiện chế độ như đối với đối tượng nói ở điểm (1) trên đây, nhưng định mức miễn thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch được tăng thêm 30%.

3/ Thuyền viên Việt nam làm thuê trên các tầu biển nước ngoài thì toàn bộ hàng hoá mua gửi và mang về nước nằm trong các khoản ngoại tệ hợp pháp được công nhận dưới đây thì được miễn thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch:

- Phần tiền lương bằng ngoại tệ mà Nhà nước để cho người lao động được hưởng.

- Tiền công lao động ngoài chức trách thuyền viên và tiền thưởng của chủ tầu (nếu có) và được thuyền trưởng xác nhận đã chi trả.

4/ Tiền ngoại tệ nằm trong định mức và hợp pháp của chuyến trước còn lại được Hải quan cửa khẩu xác nhận thì giải quyết như sau:

- Ngoại tệ nằm trong định mức miễn thuế còn lại của chuyến trước chưa dùng hết được chuyển cho chuyến sau và được miễn thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch.

- Ngoại tệ được công nhận còn lại của chuyến trước chưa dùng hết được chuyển cho chuyến sau và phải nộp thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch.

- Trường hợp không tiếp tục đi tàu nữa thì được mua hàng như quy định hiện hành của Nhà nước đối với những người được cử đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia ở nước ngoài.

5/ Hàng hoá của thuyền viên mua vượt quá số tiền ngoại tệ quy định được miễn thuế thì phần vượt phải nộp thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch.

Những trường hợp lạm dụng chính sách làm những điều phi pháp thì bị xử lý theo Pháp luật hiện hành của Nhà nước.

6/ Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định tại Thông tư Liên Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục Hải quan số 07/TTLB ngày 28/4/1989, số 205/TTLB ngày 22/11/1989 và Thông tư Liên Bộ Giao thông vận tải - Tài chính số 175/TCKT ngày 22/8/1988 không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Giao thông vận tải
Thứ trưởng

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Hồ Tế

Lê Khả

Lâm Văn Độ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.