• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/1966
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ LƯƠNG THỰC
Số: 08-TT/LB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 11 năm 1966

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Hướng dẫn và quy định cụ thể việc cung cấp lương thực cho người làm vận tải và xếp dỡ theo Quyết định số 84-CP ngày 04-05-1966 của Hội đồng Chính phủ

_______________________

 Căn cứ vào Quyết định số 84-CP ngày 04-05-1966 của Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách đối với lực lượng vận tải nhân dân và xếp dỡ huy động đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch của Nhà nước; Liên bộ Giao thông vận tải - Tổng cục Lương thực quy định cụ thể việc cung cấp lương thực cho người làm vận tải và xếp dỡ, việc cung cấp thức ăn cho súc vật kéo.

I. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHÂN LỰC VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ

Vì việc giải quyết nhân lực vận tải và xếp dỡ có liên quan đến vấn đề cung cấp lương thực cho nên trong điều 6 của Quyết định số 84-CP ngày 04-05-1966 có quy định: “Ở những nơi nào cần phát triển thêm lực lượng vận tải và xếp dỡ chuyên nghiệp hoặc có hợp tác xã đã có phương tiện vận tải nhưng thiếu người làm, thì các địa phương cần phải tích cực giúp đỡ cho các hợp tác xã vận tải và xếp dỡ chuyên nghiệp có thêm nhân lực bằng cách lấy người ở lực lượng phi nông nghiệp để bổ sung. Đặc biệt đối với vận tải thuyền theo yêu cầu của từng nơi có thể điều những người biết làm nghề vận tải thuyền ở các ngành khác để bổ sung cho các hợp tác xã thuyền chuyên nghiệp”.

Để chấp hành đầy đủ những điều quy định trên của Hội đồng Chính phủ nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển lực lượng vận tải nhân dân và xếp dỡ, đồng thời đảm bảo việc cung cấp lương thực cho họ được tốt, Liên bộ hướng dẫn cụ thể:

a) Các địa phương cần tránh điều động những người làm vận tải hay xếp dỡ chuyên nghiệp đi làm nghề khác kể cả việc đưa họ về sản xuất nông nghiệp;

b) Ở những nơi nào cần phát triển thêm lực lượng vận tải thô sơ đường bộ và xếp dỡ chuyên nghiệp thì chỉ nên lấy người ở lực lượng phi nông nghiệp để bổ sung;

c) Tùy theo tình hình cụ thể về phân bố lao động ở từng địa phương, nếu xét thấy cần thiết phải điều những người biết làm nghề vận tải thuyền ở trong lực lượng sản xuất nông nghiệp để bổ sung cho lực lượng vận tải thuyền chuyên nghiệp thì cần rất hạn chế và chỉ được điều động cá nhân người biết làm nghề vận tải thuyền, không được kéo cả gia đình họ ra khỏi lực lượng sản xuất nông nghiệp để đi làm nghề khác;

d) Đối với gia đình của những người làm vận tải hay xếp dỡ chuyên nghiệp ở địa phương nào thì địa phương đó giải quyết đúng như quy định nghĩa là nếu ở đô thị thì vẫn được Nhà nước phân phối lương thực như trước, nếu ở nông thôn thì các hợp tác xã nông nghiệp cần xếp công việc thích hợp trong hợp tác xã nông nghiệp để được hợp tác xã nông nghiệp phân phối điều hòa lương thực như các xã viên khác.

II. TIÊU CHUẨN CUNG CẤP LƯƠNG THỰC CHO NGƯỜI LÀM VẬN TẢI, XẾP DỠ VÀ THỨC ĂN CHO GIA SÚC

1. Đối với những người làm vận tải và xếp dỡ chuyên nghiệp.

Những người làm vận tải bằng xe bò, xe trâu, xe ngựa, ngựa thồ mỗi tháng được mua theo giá cung cấp 17kg lương thực quy gạo.

Những người xếp dỡ, xe đạp thồ, xe xích lô chở hàng, xe ba gác, đi thuyền chuyên nghiệp mỗi tháng được mua theo giá cung cấp 21 kg lương thực quy gạo.

2. Đối với những người làm vận tải và xếp dỡ bán chuyên nghiệp.

Thời gian đi phục vụ vận tải hay xếp dỡ từ 5 ngày trở lên, nếu tiêu chuẩn cung cấp ở đơn vị cũ hoặc tiêu chuẩn do hợp tác xã nông nghiệp đã điều hòa còn thiếu so với tiêu chuẩn quy định trên đây cho từng loại lao động vận tải và xếp dỡ chuyên nghiệp, thì trong thời gian phục vụ được cung cấp thêm cho đủ, kể từ ngày bắt đầu đi làm vận tải và xếp dỡ.

3. Đối với súc vật kéo xe và thồ.

Đối với súc vật kéo xe và thồ của các lớp học tác xã hay tập đoàn chuyên nghiệp, của cá nhân được huy động đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch của Nhà nước mới được cung cấp thêm thức ăn cho súc vật. Tùy theo khả năng của từng địa phương, ngành lương thực chỉ cung cấp thêm một phần thức ăn để bồi dưỡng cho súc vật kéo xe hay thồ trong thời gian phục vụ tối đa mỗi ngày một đầu súc vật là:

- Trâu, bò 2kg cám,

- Ngựa thồ, ngựa kéo xe 1kg ngô hoặc thóc và có thể cung cấp thêm 1kg các loại thức ăn khác như cám, khoai, sắn khô v.v…

III. CẤP PHÁT SỔ, PHIẾU LƯƠNG THỰC

1. Đối với các tổ chức chuyên nghiệp, việc cấp sổ lương thực do sở, ty giao thông vận tải tổng hợp kế hoạch và đề nghị cấp phát trực tiếp theo đơn vị hợp tác xã và tập đoàn. Các sở, ty lương thực có nhiệm vụ phối hợp với sở, ty giao thông vận tải để xét duyệt và cấp phát sổ lương thực. Đối với gia đình của những người làm vận tải hay xếp dỡ như cha mẹ, vợ con ở địa phương nào thì địa phương đó giải quyết như hiện nay.

2. Đối với các tổ chức bán chuyên nghiệp, các cơ quan sử dụng phương tiện vận tải có nhiệm vụ lập kế hoạch, nhưng phải có sự xác nhận của các cơ quan giao thông vận tải và cơ quan lương thực tổ chức cấp phát trực tiếp cho những người được huy động trong từng thời gian để làm nhiệm vụ vận tải theo kế hoạch cụ thể của cơ quan sử dụng phương tiện.

3. Cấp phát sổ lưu động đối với những người làm vận tải bằng thuyền chuyên nghiệp, vì phải đi lưu động dài ngày, cho nên các sở, ty lương thực cấp sổ lưu động mua gạo để cho những người này trên đường đi làm công tác vận tải có thể mua các loại lương thực kể trên ở bất cứ cửa hàng nào cũng được. Vì vậy, các sở, ty lương thực các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần chỉ thị cho các cửa hàng lương thực ở các địa phương biết và chấp hành tốt những quy định trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người làm vận tải an tâm làm tròn nhiệm vụ. Riêng đối với những người làm công tác xếp dỡ phải điều động đi phục vụ ở nơi xa, nếu đi nhất thời thì mang gạo đi, nếu đi lâu thì làm thủ tục di chuyển, nếu đi công tác có tính chất lưu động thì cấp sổ lưu động.

Để chấp hành tốt thông tư hướng dẫn và quy định cụ thể này, các sở, ty giao thông vận tải và sở, trong lương thực phải quản lý thật chặt chẽ kế hoạch cấp phát các loại phiếu, sổ lương thực và ngăn ngừa những sự tham ô có thể xảy ra. Các sở, ty lương thực có nhiệm vụ nắm nhu cầu của lực lượng vận tải nhân dân trong địa phương, tổng hợp các yêu cầu và cấp phát cho kịp thời.

Tổng cục Lương thực sẽ có thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ cho các cấp sau.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Giao thông vận tải
Thứ trưởng

Đang cập nhật Bộ Lương thực

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Nguyễn Hữu Mai

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.