• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
BỘ NGOẠI GIAO
Số: 2682/2019/TT-BNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Bình Minh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.