• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/10/1990
HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
Số: 359/NQ-HĐNN8
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1990

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Phê chuẩn Hiệp định gia hạn nợ giữa nước Gia-ma-hi-ri-a A-rập Li-bi nhân dân xã hội chủ nghĩa vĩ đại và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được ký tại Tripoli ngày 3 tháng 6 năm 1990./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Chí Công

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.