• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/1980
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 62/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 62/CP NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 1980
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁN BỘ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;

Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Đồng chí Đinh Đức Thiện, Bộ trưởng Bộ Giao thông và vận tải, thay mặt Chính phủ phụ trách công tác dầu khí, công tác giao thông và công tác điều hoà vận tải trong cả nước.

Điều 2 - Các đồng chí thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đồng chí Đinh Đức Thiện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.