• Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND

  Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí

  17/03/2023

  17/03/2023

 • Nghị quyết 08 /2022/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi điểm e khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ

  09/12/2022

  09/12/2022

 • Nghị quyết 11 /2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 14 /2022/NQ-HĐND

  Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 09 /2022/NQ-HĐND

  Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2023 đến năm 2025

  09/12/2022

  09/12/2022

 • Nghị quyết 12 /2022/NQ-HĐND

  Bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 10 /2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí

  09/12/2022

  09/12/2022

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 04 /2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 02 /2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương thực hiện việc quản lý và nâng cấp các đường hẻm, xây dựng lại vỉa hè trung tâm nội ô thành phố Cần Thơ

  08/07/2022

  18/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.