• Nghị quyết 84/2023/NQ-HĐND

  Phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 85/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 87/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 88/2023/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức cho hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 83/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 82/2023/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 78/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 96/2023/NQ-HĐND

  Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 94/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động vốn và tỷ lệ dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc giai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 86/2023/NQ-HĐND

  Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với học sinh năng khiếu nghệ thuật tỉnh Cao Bằng

  08/12/2023

  18/12/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.