• Quyết định 29/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  13/09/2022

  23/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 28/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

  07/09/2022

  17/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 27/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2022

  Bãi bỏ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  06/09/2022

  16/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 26/2022/QĐ-UBND

  Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  05/09/2022

  15/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 25/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

  31/08/2022

  10/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 24/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy địn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  03/08/2022

  15/08/2022

 • Quyết định 23/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

  01/08/2022

  10/08/2022

 • Quyết định 22/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

  01/08/2022

  10/08/2022

 • Quyết định 21/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Quyết định 20/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

  15/07/2022

  25/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.