• Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  12/07/2013

  22/07/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND

  Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng

  13/12/2012

  23/12/2012

 • Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê chuẩn Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến 2020

  13/12/2012

  23/12/2012

 • Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND

  Về Quy định hỗ trợ bồi dưỡng đối với vận động viên đạt đẳng cấp Quốc gia; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; chế độ bồi dưỡng đối với học sinh trường năng khiếu nghệ thuật và thể thao tỉnh Cao Bằng

  05/07/2012

  15/07/2012

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đào tạo bác sỹ đa khoa hệ chính quy theo địa chỉ tỉnh Cao Bằng

  05/07/2012

  15/07/2012

 • Nghị quyết 14/2012/NQ-HĐND

  Về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  05/07/2012

  15/07/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND

  Quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài

  05/07/2012

  15/07/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND

  Về việc ban hành chính sách đào tạo nhân lực trình độ đại học, sau đại học tại Trường Đại học Quảng Tây - Trung Quốc giai đoạn 2012 - 2016

  05/07/2012

  15/07/2012

 • Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND

  Về việc thông qua chính sách hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc chương trình phát triển sản xuất hàng hóa Nông, Lâm nghiệp giai đoạn 2012 - 2015

  05/07/2012

  15/07/2012

 • Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND

  Định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  05/07/2012

  15/07/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.