• Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lẹ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15/07/2022

  25/07/2011

 • Nghị quyết 42/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 43/2022/NQ-HDNĐ

  Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 36/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 39/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây me, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15/07/2022

  25/07/2022

 • Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gia đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  25/05/2022

  05/06/2022

 • Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025

  25/05/2022

  05/06/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.