• Nghị quyết 64/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các huyện thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính; cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện dôi dư do sắp xếp phải điều động công tác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  16/12/2020

  26/12/2020

 • Nghị quyết 51/2020/NQ-HĐND

  Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 tỉnh Cao Bằng

  16/12/2020

  26/12/2020

 • Nghị quyết 52/2020/NQ-HĐND

  Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

  16/12/2020

  26/12/2020

 • Nghị quyết 56/2020/NQ-HĐND

  Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025

  16/12/2020

  26/12/2020

 • Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND

  Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Cao Bằng

  16/12/2020

  26/12/2020

 • Nghị quyết 53/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  16/12/2020

  26/12/2020

 • Nghị quyết 55/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  16/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 59/2020/NQ-HĐND

  Phê chuẩn Đề án "Xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025"

  16/12/2020

  26/12/2020

 • Nghị quyết 47/2020/NQ-HĐND

  Ban hành quy định nội dung chi, mức chỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  16/12/2020

  26/12/2020

 • Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  16/12/2020

  26/12/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.