• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/08/2013
UBND TỈNH CAO BẰNG
Số: 11/2013/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 9 tháng 8 năm 2013

                                                                     CHỈ THỊ

Về việc tăng cường thực hiện Luật Trách nhiệm

bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao bằng

____________________

Thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua, công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu. Cán bộ, công chức, tổ chức và nhân dân nhận thức được ý nghĩa, vai trò của của pháp luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước về công tác bồi thường trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, do công tác bồi thường của Nhà nước là lĩnh vực mới, nhạy cảm, phức tạp; các cơ quan, đơn vị chưa thống nhất đước đầu mối quản lý và theo dõi công tác bồi thường của cơ quan, đơn vị mình; công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chưa chặt chẽ; biên chế bố trí cho công tác này còn thiếu; một bộ phận lớn công dân, tổ chức, doang nghiệp chưa hiểu rõ về quyền và lợi ích hợp

pháp của mình theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướn dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước; đảm bảo việc thực hiện giải quyết bồi thường của Nhà nước công bằng, khách quan, thống nhất, đúng pháp luật; đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có yêu cầu bồi thường, Ủy ban nhân dân chỉ thị;

1. Sở Tư Pháp

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

c) Chủ trì tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; cung cấp thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;

đ) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết bồi thường;

e) Theo dõi, đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

g) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Pháp luật;

i) Định kỳ sáu tháng và hàng năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp.

2.Các Sở, ban, ngành

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước;

b) Có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của mình;

d) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quả lý Nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh;

đ) Định kỳ sáu tháng và hàng năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước về công tác bồi thường, giải quyết bồi thường và chi trả bồi thường của Nhà nước, tổng hợp vào dự toán ngân sách của tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Sở Nội vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân trong việc bố trí biên chế cho Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan trên cấc phương tiện thông tin đại chúng.

 

6) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai và tăng cường tuyên truyền, phổ biến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn abnr pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

b) Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm giữa các đơn vị do mình quản lý và Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương;

d) Chỉ đạo Phòng Tư pháp cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

e) Định kỳ sáu tháng và hằng năm thống kê, tổng kết đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi địa phương quản lý gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và cấc đơn vị loieen quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị và định ký báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hoàng Anh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.