• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
HĐND TỈNH CAO BẰNG
Số: 41/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 9 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Ban hành chính sách đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy

theo địa chỉ tỉnh Cao Bằng

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước;

Xét Tờ trình số 2412/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị phê chuẩn ban hành Chính sách đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy theo địa chỉ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí ban hành Chính sách đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy theo địa chỉ tỉnh Cao Bằng với những nội dung sau:

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo 500 bác sĩ chính quy theo địa chỉ cho tỉnh Cao Bằng.

2. Đối tượng đào tạo

Học sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Cao Bằng từ 36 tháng trở lên, đã tham gia dự thi Đại học khối B cùng năm xét tuyển, có điểm thi đạt điểm sàn Đại học trở lên theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nguyện vọng học Đại học Y hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng đối với loại hình đào tạo bác sĩ chính quy theo địa chỉ sử dụng.

Ưu tiên xét học sinh có hồ sơ nguyện vọng 1 thi vào ngành y, nếu chưa đủ chỉ tiêu thì xét tiếp đến các học sinh dự thi đại học khối B cùng năm xét tuyển, có điểm thi đạt điểm chuẩn trở lên (nguyên tắc tuyển sinh lấy từ điểm cao xuống thấp theo quy định).

3. Phương thức đào tạo

Hệ chính quy, tập trung (ngoài chỉ tiêu ngân sách Nhà nước).

4. Số lượng đào tạo

Từ năm 2011 đến năm 2020: 500 chỉ tiêu (mỗi năm 50 chỉ tiêu). Vì nguồn tuyển sinh phụ thuộc vào kết quả điểm thi đại học do đó trong năm tuyển sinh nếu tỉnh Cao Bằng không có đủ nguồn thí sinh đủ điều kiện để xét tuyển thì chỉ tiêu còn lại sẽ chuyển sang năm tiếp theo.

5. Thời gian đào tạo

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Đại học Thái Nguyên đối với loại hình đào tạo bác sĩ chính quy theo địa chỉ là 7 năm/khoá học.

6. Địa điểm đào tạo

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

7. Kinh phí

Kinh phí đào tạo thực hiện theo phương châm xã hội hoá, gồm nguồn Ngân sách của tỉnh hỗ trợ 50% và nguồn đóng góp của gia đình có sinh viên đi học 50%.

Học phí: Học phí do gia đình có sinh viên đi học tự đóng góp.

Định mức kinh phí đào tạo cụ thể từng thời điểm thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

8. Chế tài

Các sinh viên sau khi tốt nghiệp bác sĩ ra trường phải trở về tỉnh Cao Bằng công tác ít nhất 10 năm, nếu không về công tác tại tỉnh theo quy định sẽ bị xử lý theo chế tài do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV kỳ họp thứ 22 thông qua./.

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hà Ngọc Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.