• Quyết định 04/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoạc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  27/01/2023

  07/02/2023

 • Quyết định 03/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

  19/01/2023

  30/01/2023

 • Quyết định 02/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  13/01/2023

  25/01/2023

 • Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

  Điều chỉnh, bổ sung một số quy định của các quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn huyện Chư Păh, huyện Đak Pơ, thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

  10/01/2023

  21/01/2023

 • Quyết định 42/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  15/12/2022

  25/12/2022

 • Nghị quyết 39/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơnvị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 49/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2023 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 36/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/12/2022

  19/12/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.