• Quyết định 15/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/03/2023

  19/03/2023

 • Quyết định 14/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

  07/03/2023

  17/03/2023

 • Quyết định 13/2023/QĐ-UBND

  Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  03/03/2023

  13/03/2023

 • Quyết định 12/2023/QĐ-UBND

  Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết toán phần vốn đầu tư công hỗ trợ đối với các dự án thực hiện theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, các hình thức hỗ trợ hiện vật khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  03/03/2023

  12/03/2023

 • Quyết định 11/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  28/02/2023

  10/03/2023

 • Quyết định 10/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

  24/02/2023

  06/03/2023

 • Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai

  24/02/2023

  06/03/2023

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai

  24/02/2023

  06/03/2023

 • Quyết định 07/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai

  24/02/2023

  06/03/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.