• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 27/04/2010
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 192/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 29 tháng 5 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

"V/v ban hành đơn giá đo vẽ, lập bản đồ địa chính"

_____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật đất đai ban hành ngày 14/7/1993 và Luật đất đai sửa đổi bổ sung ngày 11/12/1998;

Căn cứ Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về nâng tiền lương tối thiểu từ 180.000đ lên 210.000đ/tháng;

Căn cứ Thông tư số 715/2000/TTLT-TCĐC-BTC ngày 10/5/2000 của Tổng cục Địa chính - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán công tác đo đạc, lập bản đồ;

Căn cứ Quyết định số 162/2000/QĐ-TCĐC ngay 27/4/2000 và Quyết định số 866/QĐ-ĐC ngày 29/12/1997 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chính về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo vẽ lập bản đồ địa chính;

Xét đề nghị của Sở Địa chính tại tờ trình số 136/TT.ĐC ngày 21 tháng 5 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bộ đơn giá đo vẽ, lập bản đồ địa chính tại tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho sở Địa chính, Sở Tài chính Vật giá, Sở Lao động TBXH có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Quốc Lộng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.