• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/04/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 27/04/2010
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 128/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 8 tháng 4 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 14/07/1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29/6/2001;

Căn cứ Quyết định số: 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

Căn cứ Thông báo số 511/TV.TU ngày 30/12/2002 của Tỉnh ủy Lào Cai về kết luận của Hội  nghị ban thường vụ tỉnh ủy lần thứ 33;

Xét đề nghị của Sở Địa chính tại Tờ trình số: 134/TT-ĐC ngày 07/4/2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay chuyển hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có sử dụng lâu dài có thu tiền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân, văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế ngoài tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân) đã được UBND tỉnh cho thuê đất hoặc có đơn xin giao đất được UBND tỉnh chấp thuận để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở; văn phòng giao dịch và cửa hàng kinh doanh thương mại tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các doanh nghiệp tư nhân có dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt để sử dụng vào mục đích xây dựng khách sạn theo tiêu chuẩn từ 01 sao trở lên; khu vui chơi giải trí; bệnh viện tư nhân; các loại hình trường tư thục; xây dựng xưởng sản xuất; kho tàng; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và khai thác khoáng sản theo quy hoạch thì vẫn được thuê đất theo quy định hiện hành.

Điều 3. Việc thu tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định như sau:

1. Diện tích thu tiền sử dụng đất:

- Diện tích thu tiền sử dụng đất là diện tích đất doanh nghiệp sử dụng không có tranh chấp đã được UBND tỉnh cho thuê hoặc diện tích đất được UBND tỉnh phê duyệt phương án giao đất cho doanh nghiệp đúng đối tượng tại Điều 1 của quy định này.

- Các trường hợp bỏ hoang không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích và chuyển nhượng đất trái pháp luật sẽ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai theo Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 10/1/1997 của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ thu hồi giao cho các đối tượng khác hoặc đấu giá cấp quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp bị thu hồi đất sẽ được trả tiền thuê đất nộp vượt và xét trả lại một phần chi phí khác theo quy định.

2. Về giá đất:

Đơn giá đất để tính tiền sử dụng đất được xác định trên cơ sở đơn giá đất quy định tại Quyết định số 376/2002/QĐ-UB ngày 04/9/2002 của UBND tỉnh Lào Cai (Quyết định số 376/2002/QĐ-UB) và mức giá thị trường đất.

3. Mức thu tiền sử dụng đất

a. Mỗi doanh nghiệp được giao 200,0m2 để xây dựng trụ sở Văn phòng làm việc và nhà ở cho cán bộ nhân viên với giá ưu đãi bằng đơn giá của Quyết định số 376/2002/QĐ-UB có tính đầy đủ các hệ số theo quy định của Nhà nước.

- Đối với doanh nghiệp được thuê đất từ hai vị trí trở lên, hạn mức đất 200,0m2 để tính thu tiền sử dụng đất theo đơn giá của Quyết định 376/2002/QĐ-UB chỉ được tính cho một vị trí, nhưng được tùy chọn vị trí để nộp tiền sử dụng đất theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

b. Đối với doanh nghiệp đã được thuê đất hoặc sẽ được giao đất với diện tích lớn hơn 200,0m2, thì phần diện tích ngoài 200,0m2 phải nộp theo giá đất cao hơn đơn giá của Quyết định số 376/2002/QĐ-UB và bằng khoảng 70 đến 80% đơn giá đất của thị trường tại khu vực đó.

Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng phần diện tích ngoài 200,0m2 mà trả lại tỉnh, thì phần diện tích trả lại đảm bảo tối thiểu là 80m2 và có chiều rộng bám mặt đường tối thiểu là: 4,0 m; doanh nghiệp được bồi hoàn lại toàn bộ chi phí đầu tư vào việc tạo mặt bằng lô đất theo quy định hiện hành và tài sản cố định được phép đầu tư của cấp có thẩm quyền.

4. Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất phải có đơn xin thực hiện nộp tiền để được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sở Địa chính thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp được chuyển đổi hình thức sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. UBND tỉnh ra quyết định giao đất và giá trị lô đất của từng doanh nghiệp.

5. Nộp tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định sau:

- Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp dưới 300.000.000,0 đồng (Ba trăm triệu đồng Việt Nam) thì phải nộp một lần vào ngân sách Nhà nước.

- Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp từ 300.000.000,0 đồng đến 1.000.000.000 đồng thì được phép nộp 02 lần trong 12 tháng, lần đầu nộp ngay với mức tối thiểu bằng 50% tổng số tiền sử dụng đất phải nộp.

- Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp trên 1.000.000.000 đồng được phép nộp 03 lần, thời gian tối đa không quá 18 tháng, lần đầu nộp ngay tối thiểu bằng 50% tiền sử dụng đất phải nộp.

6. Mức giảm tiền sử dụng đất

- Đối với trường hợp nộp tiền một lần vào ngân sách được giảm 5% tiền sử dụng đất phải nộp của phần diện tích ngoài 200,0m2.

- Đối với doanh nghiệp đã nộp tiền thuê đất hoặc lệ phí xây dựng cơ bản, mà tiền đó khong có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì sẽ được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền sử dụng đất

- Tiền sử dụng đất được nộp vào các ngày thứ 6 hàng tuần tại Chi cục thuế thị xã Lào Cai trong tháng 4 năm 2003.

- Cá nhân là giám đốc doanh nghiệp tư nhân hoặc người được thừa ủy quyền theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo quy định của UBND tỉnh mới được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Điều 4. Các doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 của Quyết định này, sau khi nộp đủ tiền sử dụng đất, được cơ quan chức năng giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cá nhân là giám đốc doanh nghiệp hoặc người được thừa ủy quyền theo quy định của pháp luật với thời hạn lâu dài và có quyền chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp, góp vốn liên doanh bằng giá trị QSDĐ theo quy định của pháp luật. Khi chưa nộp đủ tiền thì cấp giấy chứng nhận có thời hạn, giá trị sử dụng để chuyển nhượng, thế chấp…là giá trị lô đất trừ phần chưa nộp.

Điều 5. Trách nhiệm của các ngành.

Sở Địa chính căn cứ các quy định hiện hành hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và mức thu tiền sử dụng đất cụ thể đối với từng doanh nghiệp do UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Tài chính vật giá, Kho bạc Nhà nước và Cục thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan thuộc quyền quản lý thu đúng giá trị đất doanh nghiệp phải nộp và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nộp tiền và hướng dẫn, theo dõi các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

UBND thị xã Lào Cai có trách nhiệm bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các doanh nghiệp chậm nhất sau 7 ngày doanh nghiệp đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Điều 6. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, Doanh nghiệp có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Tất cả các doanh nghiệp tư nhân sử dụng đất thuộc đối tượng trên đều phải nghiêm túc thực hiện quy định này.

Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trên hoặc gây phiền hà cho các doanh nghiệp bị xử lý nghiêm minh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

(Được phép đưa tin trên đài PT-TH, Báo Lào Cai).

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Quốc Lộng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.