• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/04/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 24/04/2009
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 129/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 8 tháng 4 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 12 quy chế đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số: 101/2002/QĐ-UB ngày 19/3/2002 của UBND tỉnh Lào Cai

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 14/07/1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29/6/2001;

Căn cứ Quyết định số: 101/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 03 năm 2002 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Địa chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 12 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), đấu giá cho thuê QSDĐ ban hành kèm theo Quyết định số: 101/2002/QĐ-UB ngày 19/3/2002 của UBND tỉnh Lào Cai.

1. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất nộp đơn (theo mẫu của Sở Địa chính) đăng ký tham dự đấu giá QSDĐ và nộp tiền đặt cọc tại cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá các cấp trước khi tổ chức đấu giá chậm nhất là 60 phút.

- Khi đăng ký tham dự đấu giá QSDĐ, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp một khoản tiền đặt cọc bằng 5% giá sàn của lô đất cho cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá các cấp hoặc nộp tại nơi tổ chức đấu giá".

2. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

" Điều 12. Trình tự đấu giá QSDĐ được thực hiện như sau:

- Hội đồng đấu giá QSDĐ các cấp tổ chức đấu giá QSDĐ theo đúng ngày, giờ, địa điểm và hình thức đấu giá ghi trong Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá của UBND tỉnh.

1. Đấu giá QSDĐ theo hình thức công khai trực tiếp:

- Hội đồng đấu giá công bố các hồ sơ và điều kiện tham giá đấu giá và nội dung tổ chức đấu giá QSDĐ.

- Các đối tượng tham gia đấu giá QSDĐ được đặt giá trực tiếp trong Hội nghị đấu giá QSDĐ; người đặt giá tiếp theo phải cao hơn gia của người đặt trước ít nhất là bằng 1% và không quá 5% giá sàn của lô đất.

- Trường hợp người trúng đấu giá QSDĐ xin không thực hiện trong thời hạn đấu giá, thì đối tượng có giá đặt cao thứ hai coi như trúng thầu. Nếu đối tượng đặt giá cao thứ hai không có nhu cầu sử dụng lô đất đó, hết thời gian đấu giá QSDĐ không có đối tượng nào đặt giá cao hơn đối tượng có giá đặt cao thứ hai, thì lô đất đó sẽ được đem đấu giá QSDĐ vào lần tiếp theo hoặc công bố bán với giá bằng giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Người tham gia đấu giá trúng thầu tới 2 lần đều bỏ không thực hiện sẽ không được đầu giá tiếp.

2. Đấu giá theo hình thức mở hồ sơ công khai:

2.1. Hội đồng đấu giá phổ biến phương pháp đấu giá quyền sử dụng đất tại địa điểm đấu giá.

2.2. Chủ tịch Hội đồng (có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực) chỉ đạo trực tiếp việc mở hồ sơ đấu giá; sau khi công bố đối tượng có hồ sơ hợp lệ và công khai giá bỏ thầu trước hội nghị, các đối tượng tham dự đấu giá được phép đặt lại giá (bằng phong bì) lần thứ hai. Các đối tượng mới bổ sung đơn và được tham gia đấu giá theo hướng dẫn của hội đồng đấu giá.

- Công bố kết quả trúng đấu giá như sau:

+ Đối với lô đất chỉ có một tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá QSDĐ thì công bố kết quả trúng đấu giá là giá mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó ghi ở trong đơn xin tham dự đấu giá và phải cao hơn giá sàn.

+ Đối với một lô đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham dự đấu giá QSDĐ thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào có giá bỏ cao nhất (giá bổ lần hai) trên giá sàn so với các đối tượng cùng tham gia thi trúng đấu giá QSDĐ.

+ Nếu một lô đất mà có 02 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trở lên bỏ cùng một giá bằng nhau cao nhất, thì sẽ tổ chức rút thăm để xác định đối tượng trúng đấu giá.

Điều 2. Quyết định này được thực hiện cùng với Quyết định 101/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh, thay thế Điều 10 và Điều 12 của Quy chế đấu giá QSDĐ, đấu giá cho thuê QSDĐ đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiêm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Quốc Lộng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.