• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/11/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 13/11/2014
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 582/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 17 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định chuyển nhượng trụ sở làm việc gắn với cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 14/7/1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 29/6/2001;

Căn cứ thông báo số 10/TB-VPCP ngày 29/01/2003 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết đinh số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 350/TT-TC ngày 25/7/2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành quy định chuyển nhượng trụ sở làm việc gắn với cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Sở Tài chính tỉnh Lào Cai có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định chuyển nhượng trụ sở làm việc gắn với cấp quyền sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, Trung ương để mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng được biết.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.