• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2017
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 2224/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại áp dụng

trên địa bàn thành phố Hải Phòng

------------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1999 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;
Căn cứ Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 05/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung quyết định số 17/2008/QĐ - TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Liên Sở Xây dựng Tài chính tại Tờ trình số 23/2009/TTLS ngày 08/09/2009; đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 176 TTr/SXD-QLN ngày 28/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

Loại nhà,

Cấp hạng nhà

BIỆT THỰ

NHÀ Ở THÔNG THƯỜNG (CẤP)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Giá: đồng/m2 sử dụng/tháng

7.900

9.500

 

 

4.800

4.400

4.300

2.900

Mức giá cho thuê nhà chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

(Có Phụ lục hệ số và hướng dẫn cách xác định giá cho thuê nhà kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng có trách nhiệm thông báo giá thuê nhà tính theo quy định tại Quyết định này cho các hộ đang thuê nhà biết để thực hiện và trả tiền theo đúng quy định.

- Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

- Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 1965 QĐ/UB ngày 13/12/1993 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Văn Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.