• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 23/07/2018
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 131/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 26 tháng 1 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

-------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; và các chế độ chính sách hiện hành;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 04/TT-SXD ngày 07/01/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này "Bảng ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng".

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bảng ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình nêu trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

2. "Bảng ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng" công bố kỳ này làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; thay thế “Bảng, ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng” ban hành kèm theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân

(Đã ký)

 

Dương Anh Điền

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.