• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2004
TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH
Số: 1990/2001/TT-TCĐC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 30 tháng 11 năm 2001

THÔNG TƯ

Hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

__________________

 

Căn cứ Luật đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 23 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính;

Căn cứ Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 17/1999/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP;

Tổng cục Địa chính hướng dẫn việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Chương1:

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài và sử dụng đất tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là người sử dụng đất) đều phải thực hiện đăng ký đất đai theo quy định tại Thông tư này.

Người sử dụng đất không thực hiện đăng ký đất đai sẽ không được thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) chịu trách nhiệm tổ chức việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương mình theo quy định của Thông tư này.

3. Hồ sơ địa chính được lập theo đơn vị hành chính cấp xã; mẫu hồ sơ địa chính do Tổng cục Địa chính ban hành kèm theo Thông tư này và áp dụng thống nhất trong cả nước.

4. Người sử dụng đất sau khi thực hiện kê khai đăng ký đất đai thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Địa chính phát hành, sử dụng thống nhất trong cả nước.

5. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ (sau đấy gọi tắt là Nghị định số 66/2001/NĐ-CP).

6. Thẩm quyền chứng nhận biến động lên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định như sau:

a) Sở Địa chính, Sở Địa chính - Nhà đất (sau đây gọi chung là Sở Địa chính) chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

b) Cơ quan Địa chính cấp huyện chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp.

Chương2:

ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Người chịu trách nhiệm kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

a) Hộ gia đình sử dụng đất do chủ hộ gia đình đại diện hoặc người đại diện khác được chủ hộ uỷ quyền thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

b) Cá nhân sử dụng đất hoặc người được cá nhân uỷ quyền thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

c) Tổ chức trong nước sử dụng đất do người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu của tổ chức đó uỷ quyền đại diện thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

Tổ chức trong nước bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế .

d) Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất do thủ trưởng hoặc người được thủ trưởng của đơn vị đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an uỷ quyền đại diện thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

Đơn vị đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng bao gồm: Tổng cục, Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Bộ tư lệnh Biên phòng, Học viện, Nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đơn vị đầu mối thuộc Bộ Công an gồm: Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Văn phòng Bộ Công an, Cục quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng, các trường thuộc khối đào tạo, Công an các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

đ) Cơ sở tôn giáo sử dụng đất quy định tại điểm 1 Thông tư liên tịch số 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP ngày 30 tháng 10 năm 2000 của Tổng cục Địa chính và Ban Tôn Giáo Chính phủ do người đứng đầu thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

e) Cộng đồng dân cư sử dụng đát có các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ hoặc các công trình khác phục vụ lợi ích công cộng của cộng đồng cử người đại diện thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

g) Tổ chức nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam do người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu của tổ chức đó uỷ quyền đại diện thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

Tổ chức nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam bao gồm: cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác có chức năng ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc; cơ quan, tổ chức liên Chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức Liên Chính phủ tại Việt Nam, các tổ chức đầu tư vào Việt Nam theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

h) Cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sử dụng đất tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

i) Việc uỷ quyền thực hiện kê khai đăng ký quyền sử dụng đất phải bằng văn bản; đối với hộ gia đình, cá nhân, văn bản uỷ quyền phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo quy định tại các Điều 48, 49, 50, 51, 52, 53 của Bộ luật dân sự.

2. Diện tích đất kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

a) Người sử dụng đất có trách nhiệm kê khai toàn bộ diện tích đất đang sử dụng, đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, cho thuê sử dụng; kể cả diện tích đất cho người khác thuê, mượn, diện tích đất chưa đưa vào sử dụng, diện tích đất sử dụng đang có tranh chấp với người khác, diện tích đất của các tổ chức giao cho cán bộ công nhân viên làm nhà ở nhưng chưa bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Người đang sử dụng đất thuê, mượn của người khác, đất nhận khoán của các doanh nghiệp nhà nước, đất thuê từ quỹ đất công ích của cấp xã thì không kê khai diện tích đó.

b) Uỷ ban nhân dân cấp xã kê khai các loại đất sau đây:

- Đất do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp sử dụng.

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng ở địa phương do Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý.

- Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối hiện do Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý đang cho thuê, mượn hay đấu thầu.

- Đất thùng đào, thùng đấu, các đoạn sông cụt, kênh, rạch, đê, đập, đường giao thông, sân phơi, nhà kho, nhà xưởng, trại chăn nuôi và các loại đất chuyên dùng khác hiện không sử dụng, đất mới bồi ven sông, ven biển, đất hoang hoá, đất chưa sử dụng thuộc địa giới hành chính cấp xã.

3. Những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

a) Người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Những giấy tờ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cấo trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai trong từng thời kỳ của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà người được giao đất, thuê đất vẫn liên tục sử dụng đất từ đó đến nay;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính mà không có tranh chấp;

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất ở mà người đó vẫn sử dụng đất liên tục từ đó đến nay và không có tranh chấp;

- Giấy tờ về thừa kế, tặng, cho nhà ở gắn liền với đất mà được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận và đất đó không có tranh chấp;

- Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật;

- Giấy tờ giao nhà tình nghĩa;

- Giấy tờ chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất thẩm tra là đất đó không có tranh chấp và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện xác nhận kết quả thẩm tra của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Giấy tờ của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cấp đất cho hộ gia đình, xã viên của hợp tác xã từ trước ngày 28 tháng 6 năm 1971 (ngày ban hành Nghị quyết số 125-CP của Hội đồng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý ruộng đất);

- Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà theo quy định của pháp luật.

b) Người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại điểm 3.a của chương này mà đất đó nằm trong quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch đó thì vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phải chấp hành đúng các quy định về xây dựng.

c) Người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại điểm 3.a của chương này mà đất đó nằm trong phạm vi bảo vệ an toàn công trình nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phải chấp hành đúng quy định về bảo vệ an toàn công trình theo quy định của pháp luật.

4. Những trường hợp được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

a) Người sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định tại điểm 3.a của chương này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác (do chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật), được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận đất đó không có tranh chấp;

b) Người sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại điểm 3.a của chương này, được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại điểm 3.a của chương này mà đất đó nằm trong quy hoạch sử dụng vào mục đích khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Những trường hợp được giao đất, thuê đất từ sau ngày Thông tư này có hiệu lực thì không phải thực hiện kê khai quyền sử dụng đất; người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn tất thủ tục giao đất, cho thuê đất. Việc đăng ký vào sổ địa chính thực hiện theo quy định tại Chương 4 Thông tư này.

Chương3:

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

I - ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU

1. Đối tượng thực hiện.

Đăng ký đất đai ban đầu thực hiện đối với người đang sử dụng đất nhưng chưa kê khai đăng ký quyền sử dụng đất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Quản lý ruộng đất, Tổng cục Địa chính phát hành hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo quy định tại Nghị định 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

2. Hồ sơ kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

Hồ sơ kê khai đăng ký quyền sử dụng đất do người sử dụng đất lập gồm:

a) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất được Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng thực;

c) Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất sử dụng (theo mẫu Phụ lục 10 của quy phạm thành lập bản đồ địa chính ban hành theo Quyết định số 720/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Tổng cục Địa chính) đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở không có giấy tờ quy định tại điểm 3.a Chương 2 của Thông tư này.

d) Văn bản uỷ quyền kê khai đăng ký quyền sử dụng đất (nếu có uỷ quyền).

3. Trình tự thực hiện.

a) Người sử dụng đất có trách nhiệm nộp hồ sơ kê khai đăng ký quyền sử dụng đất tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

b) Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra và xác nhận vào dơn xin đăng ký quyền sử dụng đất về các nội dung sau đây:

- Hiện trạng sử dụng đất: Tên người sử dụng đất, vị trí, diện tích, loại đất và ranh giới sử dụng đất;

- Nguồn gốc sử dụng đất;

- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai;

- Quy hoạch sử dụng đất (đối với trường hợp quy định tại điểm 4.b- Chương 2 của Thông tư này).

Thời hạn hoàn thành việc xét đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất tại cấp xã kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp có giấy tờ quy định tại điểm 3.a Chương 2 của Thông tư này là không quá 7 ngày, đối với các trường hợp còn lại là không quá 15 ngày.

c) Các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại điểm 3.a Chương 2 của Thông tư này phải thông qua Hội đồng Đăng ký đất đai cấp xã.

Hội đồng đăng ký đất đai Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập. Số lượng và thành phần tham gia Hội đồng Đăng ký đất đai do Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định, trong đó phải có các thành viên:

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Hội đồng)

- Cán bộ địa chính cấp xã (thường trực hội đồng);

- Cán bộ tư pháp cấp xã;

- Đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã;

Trưởng thôn, ấp, bản hoặc tổ trưởng dân phố tham gia xét duyệt đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của các đối tượng sử dụng đất tại địa bàn mình phụ trách.

Hội đồng Đăng ký đất đai tổ chức họp xét từng đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất, thống nhất ý kiến ghi vào biên bản xét duyệt của Hội đồng (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này), kết luận của Hội đồng phải được ít nhất 2/3 số thành viên biểu quyết tán thành.

Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ vào biên bản xét duyệt của Hội đồng Đăng ký đất đai để xác nhận vào đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Kết thúc việc xét đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất, Uỷ ban nhân dân cấp xã công bố công khai kết quả xét đơn tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và các thôn, ấp, bản, tổ dân phố để mọi người dân được tham gia ý kiến; thời gian công khai là 15 ngày. Hết thời hạn này Uỷ ban nhân dân cấp xã phải lập biên bản kết thúc việc công bố công khai hồ sơ (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này). Những trường hợp có đơn khiếu nại, tố cáo, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thẩm tra xác minh, giải quyết.

đ) Uỷ ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm có:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã kèm theo danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Biên bản xét duyệt đơn của Hội đồng đăng ký đất đai;

- Hồ sơ kê khai xin đăng ký quyền sử dụng đất của người sử dụng đất;

Thời hạn hoàn thành việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp có giấy tờ quy định tại điểm 3.a Chương 2 của Thông tư này là không quá 7 ngày, đối với các trường hợp còn lại là không quá 15 ngày.

e) Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Địa chính có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan Địa chính cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung thẩm định hồ sơ gồm: Mức độ đầy đủ, chính xác của hồ sơ, xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả thẩm định được ghi vào đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất.

Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở Địa chính, cơ quan Địa chính cấp huyện chuyển hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thẩm định đến Uỷ ban nhân dân cùng cấp kèm theo các văn bản, tài liệu sau:

- Tờ trình thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Dự thảo quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo danh sách các tường hợp sử dụng đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp đủ điều kiện.

Thời hạn hoàn thành việc thẩm định và lập hồ sơ trình duyệt của Sở Địa chính, cơ quan Địa chính cấp huyện không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

g) Duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cơ quan Địa chính cùng cấp chuyển đến, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp đủ điều kiện.

h) Cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của pháp luật, được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận vào đơn đề nghị và được cơ quan Thuế xác nhận cho ghi nợ vào tờ khai nộp tiền.

i) Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng ký vào sổ địa chính và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất;

II- ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI

1. Đối tượng thực hiện.

Đăng ký biến động đất đai thực hiện đối với người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có một trong những thay đổi về mục đích sử dụng, loại đất sử dụng, diện tích sử dụng, tên chủ sử dụng đất, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất ở, đất chuyên dùng sang mục đích khác.

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân, trình tự thủ tục thực hiện như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất, hồ sơ gồm:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Trích lục bản đồ thửa dất hoặc trích đo thực địa (trường hợp chuyển mục đích một phần thửa đất).

- Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải hoàn thành thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và gửi hồ sơ cho cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 24a của Luật Đất đai.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Điạ chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất phải hoàn thành việc xem xét hồ sơ, ghi ý kiến vào đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cùng cấp phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất thì trả lại hồ sơ cho người sử dụng đất và thông báo rõ lý do.

- Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan Địa chính cấp huyện chứng nhận thay đổi mục đích sử dụng đất vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

b) Đối với tổ chức, trình tự thủ tục thực hiện như sau:

- Tổ chức sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Địa chính, hồ sơ gồm:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Trích lục bản đồ thửa đất hoặc trích đo thực địa (trường hợp chuyển mục đích một phần thửa đất);

+ Dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Địa chính hoàn thành việc thẩm tra hồ sơ, ghi ý kiến vào đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất thì trả lại hồ sơ cho người sử dụng đất và thông báo rõ lý do.

- Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Sở Địa chính thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chứng nhận thay đổi mục đích sử dụng đất vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý hồ sơ địa chính; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

3. Đăng ký chuyển đất nông nghiệp trồng lúa nước sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây lâu năm; chuyển đất nông nghiệp trồng cây lâu năm sang trồng cây hàng năm.

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân, trình tự thủ tục thực hiện như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất, hồ sơ gồm:

+ Đơn xin chuyển loại đất sử dụng (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Trích lục bản đồ thửa đất hoặc trích đo thực địa (trường hợp chuyển một phần thửa đất).

- Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải hoàn thành việc thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin chuyển loại đất sử dụng và gửi hồ sơ đến cơ quan Địa chính cấp huyện.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Địa chính cấp huyện hoàn thành việc xem xét hồ sơ, ghi ý kiến vào đơn xin chuyển loại đất sử dụng đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho người sử dụng đất và thông báo rõ lý do.

- Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép chuyển loại đất sử dụng.

- Cơ quan Địa chính cấp huyện chứng nhận thay đổi loại đất sử dụng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý hồ sơ địa chính; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

b) Đối với tổ chức kinh tế, trình tự thủ tục thực hiện như sau:

- Tổ chức kinh tế sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Địa chính gồm có:

+ Đơn xin chuyển loại đất sử dụng (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Trích lục bản đồ thửa đất hoặc trích đo thực địa (trường hợp chuyển một phần thửa đất);

+ Dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Địa chính hoàn thành việc thẩm tra hồ sơ, ghi ý kiến vào đơn xin chuyển loại đất sử dụng đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho người sử dụng đất và thông báo rõ lý do.

- Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển loại đất sử dụng.

- Sở Địa chính chứng nhận việc chuyển loại đất sử dụng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý hồ sơ địa chính; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

4. Đăng ký chia tách thửa đất hoặc thay đổi tên chủ sử dụng đất.

a) Việc đăng ký chia tách thửa đất hoặc thay đổi tên chủ sử dụng đất thực hiện trong những trường hợp sau đây:

- Tổ chức sử dụng đất chia tách thành nhiều tổ chức pháp nhân mới tiếp tục sử dụng đất hiện có.

- Nhiều tổ chức sử dụng đất sát nhập thành một tổ chức sử dụng đất mới.

- Tổ chức sử dụng đất thay đổi tên gọi.

- Hộ gia đình sử dụng đất chia tách thành nhiều hộ.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chia tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới.

b) Hồ sơ xin đăng ký gồm:

- Đơn xin chia tách thửa đất hoặc thay đổi tên chủ sử dụng đất (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Trích lục bản đồ thửa đất hoặc trích đo thực địa (trường hợp chia tách thửa đất);

- Bản sao sổ hộ khẩu (đối với hộ gia đình); quyết định thành lập hoặc đổi tên, tách, nhập (đối với tổ chức).

c) Trình tự thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin đăng ký biến động đất đai tại cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến vào đơn của người sử dụng đất, gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cùng cấp; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo cho người sử dụng đất biết lý do.

- Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành việc xem xét, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý hồ sơ địa chính; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

d) Trường hợp thay đổi tên chủ sử dụng đất do chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất thì thực hiện theo Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 17/1999/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Nghị định 17/1999/NĐ-CP). Việc chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thực hiện theo quy định tại Chương 4 của Thông tư này.

5. Đăng ký biến động đất đai do thiên tai.

a) Người sử dụng đất khai báo tình trạng biến động đất đai do thiên tai gây nên và nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

b) Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được khai báo của người sử dụng đất. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phối hợp kiểm tra xác minh thực địa và đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất biến động; kết quả kiểm tra thực địa phải lập thành biên bản.

Căn cứ Biên bản kiểm tra thực địa và kết quả đo đạc chỉnh lý biến động, cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện chứng nhận biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý hồ sơ địa chính. Trường hợp biến động không còn đất sử dụng thì huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6. Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất.

a) Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất phải đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất nộp đơn khai báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo của mình.

b) Sau khi nhận đơn khai báo, cán bộ địa chính cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Xác định số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất; ghi việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ địa chính;

- Chuyển đơn khai báo lên cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Niêm yết thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

c) Sau khi nhận được khai báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan Địa chính cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phải ghi việc mất giấy chứng nhận vào sổ địa chính và dừng việc đăng ký biến động liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất.

d) Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn khai báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu không tìm thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp ra quyết định huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới; chỉnh lý sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông báo cho cơ quan quản lý sổ địa chính ở các cấp để chỉnh lý sổ địa chính; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

Sau khi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu người sử dụng đất tìm thất giấy chứng nhận đã mất thì phải nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã - nơi có đất chuyển về cơ quan Địa chính thuộc cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để huỷ bỏ.

7. Đăng ký đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

a) Việc đăng ký đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện cho những trường hợp sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị nhoè, ố, rách, mục nát hoặc không thể ghi biến động đất đai;

- Người có nhu cầu đổi một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp cho nhiều thửa đất) thành nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp cho từng thửa đất).

b) Hồ sơ đăng ký đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm:

- Đơn xin đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần đổi.

c) Trình tự thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành việc thẩm tra và ghi ý kiến vào đơn xin đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

- Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xem xét, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm chỉnh lý sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông báo cho cơ quan quản lý sổ địa chính ở các cấp để chỉnh lý sổ địa chính; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

III. ĐĂNG KÝ CHO THUÊ LẠI ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHỆ CAO

1. Trách nhiệm kê khai đăng ký cho thuê lại đất.

Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao để cho thuê lại đất (sau đây gọi là bên cho thuê lại đất) có trách nhiệm đăng ký việc cho thuê lại đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thuê lại đất (sau đây gọi là bên thuê lại đất).

2. Hồ sơ đăng ký cho thuê lại đất:

a) Hồ sơ đăng ký cho thuê lại đất gồm:

- Hợp đồng thuê lại đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê lại đất;

- Trích lục bản đồ khu đất cho thuê lại;

b) Đối với trường hợp bên thuê lại đất đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuê lại đất (Giấy chứng nhận màu xanh) theo Thông tư số 679/TT-ĐC ngày 12 tháng 5 năm 1997 của Tổng cục Địa chính thì hồ sơ gồm giấy chứng nhận đăng ký thuê lại đất (của bên thuê lại đất) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (của bên cho thuê lại đất).

3. Trình tự thực hiện.

a) Bên cho thuê lại đất nộp hồ sơ xin đăng ký cho thuê lại đất tại Sở Địa chính.

b) Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Địa chính phải thẩm tra, viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành việc xem xét ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên thuê lại đất.

d) Sở Địa chính xác nhận việc cho thuê lại đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê lại; chỉnh lý sổ địa chính đang lưu giữ và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý sổ địa chính; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bên.

Chương 4:

LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

1. Hồ sơ địa chính.

Hồ sơ địa chính gồm có:

a) Bản đồ địa chính;

b) Sổ địa chính;

c) Sổ mục kê đất;

d) Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

đ) Sổ theo dõi biến động đất đai;

e) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất và các giấy tờ do người sử dụng đất nộp khi kê khai đăng ký đất ban đầu và đăng ký biến động đất đai.

g) Tài liệu được hình thành trong quá trình thẩm tra xét duyệt đơn của Uỷ ban nhân dân cấp xã: Biên bản xét duyệt của Hội đồng Đăng ký đất đai; Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan Địa chính các cấp tỉnh, huyện; Danh sách các trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

h) Các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: quyết định thành lập Hội đồng Đăng ký đất đai; quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các trường hợp vi phạm; quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển loại đất sử dụng; quyết định cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

i) Biên bản kiểm tra nghiệm thu hồ sơ địa chính.

2. Lập hồ sơ địa chính.

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ địa chính ở địa phương mình. Bản đồ địa chính được lập theo quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính của Tổng cục Địa chính.

b) Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập sổ địa chính, sổ mục kê đất, sổ theo dõi biến động đất đai ở địa phương mình theo mẫu quy định kèm theo Thông tư này.

c) Sở Địa chính, cơ quan Địa chính cấp huyện chịu trách nhiệm lập sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp mình ký cấp.

d) Cơ quan Địa chính cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra nghiệm thu hồ sơ địa chính của cấp xã. Sở địa chính chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ lập hồ sơ địa chính và tổ chức phúc tra kết quả nghiệm thu hồ sơ địa chính của cơ quan Địa chính cấp huyện.

3. Phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

a) Các tài liệu sau đây được lập thành 3 bộ lưu giữ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan Địa chính cấp huyện và Sở Địa chính:

- Bản đồ địa chính;

- Sổ địa chính;

- Sổ mục kê đât;

- Sổ theo dõi biến động đất đai.

b) Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập một bộ, lưu tại cơ quan Địa chính thuộc cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

c) Các tài liệu quy định tại điểm 1.e, 1.g, 1.h và 1.i của chương này được lưu tại cơ quan Địa chính thuộc cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

a) Hồ sơ địa chính phải chỉnh lý biến động gồm có:

- Bản đồ địa chính;

- Sổ địa chính;

- Sổ mục kê đất;

- Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất đã hoàn thành thủ tục quy định tại Nghị định số 17/1999/NĐ-CP: cơ quan địa chính cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng nhận thay đổi lên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý hồ sơ địa chính, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

c) Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất đã hoàn thành thủ tục quy định tại Nghị định số 17/1999/NĐ-CP: cán bộ địa chính cấp xã hoặc cơ quan Địa chính cấp có thẩm quyền xác nhận hợp đồng cho thuê, cho thuê lại đất thực hiện đăng ký việc cho thuê, cho thuê lại đất vào sổ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để đăng ký vào sổ địa chính.

Khi chấm dứt việc cho thuê, cho thuê lại đất, căn cứ vào Hợp đồng thuê, thuê lại đất đã có xác nhận chấm dứt việc thuê, thuê lại đất, cán bộ địa chính cấp xã hoặc cơ quan Địa chính cấp có thẩm quyền xác nhận hợp đồng cho thuê, cho thuê lại đất thực hiện việc xoá nội dung đã đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất trên sổ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý sổ địa chính.

d) Trường hợp thế chấp và bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất đã hoàn thành thủ tục quy định tại Nghị định số 17/1999/NĐ-CP: cán bộ địa chính cấp xã (đối với trường hợp thế chấp, bảo lãnh của hộ gia đình, cá nhân) hoặc Sở Địa chính (đối với trường hợp thế chấp, bảo lãnh của tổ chức) đăng ký việc thế chấp, bảo lãnh vào sổ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để đăng ký vào sổ địa chính.

Khi chấm dứt việc thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, căn cứ vào Hợp đồng đã có xác nhận xoá thế chấp, bảo lãnh; cán bộ địa chính cấp xã (đối với trường hợp thế chấp, bảo lãnh của hộ gia đình, cá nhân) hoặc Sở Địa chính (đối với trường hợp thế chấp, bảo lãnh của tổ chức) xoá nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh trên sổ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý sổ địa chính.

đ) Trường hợp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đã hoàn thành thủ tục quy định tại Nghị định số 17/1999/NĐ-CP: cán bộ địa chính cấp xã (đối với trường hợp góp vốn của hộ gia đình, cá nhân) hoặc Sở Địa chính (đối với trường hợp góp vốn của tổ chức) đăng ký việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào sổ địa chính đang lưu giữ và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để đăng ký vào sổ địa chính.

Khi chấm dứt việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; cán bộ địa chính cấp xã (đối với trường hợp góp vốn của hộ gia đình, cá nhân) hoặc Sở Địa chính (đối với trường hợp góp vốn của tổ chức) xoá nội dung đã đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất trên sổ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý sổ địa chính.

Trường hợp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất làm phát sinh pháp nhân mới sử dụng đất thì chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi pháp nhân mới hoàn thành việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 34 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP.

e) Trường hợp thu hồi đất: Căn cứ quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và biên bản thu hồi đất ngoài thực địa, cơ quan Địa chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp để chỉnh lý hoặc huỷ bỏ, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý hồ sơ địa chính.

g) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày Thông tư này có hiệu lực: Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính và thông báo cho cơ quan quản lý hồ sơ địa chính các cấp để chỉnh lý hồ sơ địa chính.

h) Đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi thời hạn sử dụng đất; chia tách thửa đất hoặc thay đổi tên chủ sử dụng đất, biến động diện tích do thiên tại, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định tại mục II- Chương 3 của Thông tư này.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức chỉ dạo thực hiện việc đăng ký đất đai, lập sồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này.

2. Giám đốc Sở Địa chính, Sở Địa chính - Nhà đất có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này.

3. Thông tư này thay thế Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16 tháng 3 năm 1998, Quyết định số 499/QĐ-ĐC ngày 27 tháng 7 năm 1995 của Tổng cục Địa chính.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ảnh về Tổng cục Địa chính để giải quyết.

 

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.