• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/1992
  • Ngày hết hiệu lực: 14/02/1999

.QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ CÁC LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội Đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Để đảm bảo tập trung nguồn thu vào Ngân sách Nhà nước và thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí trong cả nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

.QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các hoạt động thu các loại phí và lệ phí đang được tiến hành ở tất cả các cơ quan Nhà nước, bao gồm các Bộ, ngành địa phương và các tổ chức khác phải đăng ký với cơ quan thuế cùng cấp, và phải sử dụng chứng từ thu do Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính phát hành. Số tiền thu được phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổ chức, cá nhân bị thu các loại phí và lệ phí có quyền từ chối không nộp các khoản đó và có quyền tố giác với cơ quan Nhà nước trong trường hợp thu không có chứng từ thu và giấy biên nhận do Bộ Tài chính phát hành.

Điều 2. Các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức phải đình chỉ ngay việc thu và tự qui định các khoản thu phí, lệ phí trái với qui định của Hội đồng Bộ trưởng; phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp rà soát lại từng loại phí, lệ phí đang áp dụng, đề xuất việc sửa đổi bổ sung, và thông báo Bộ Tài chính để tổng hợp trình Hội đồng Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 3. Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn chế độ, quản lý (thu, phân phối, sử dụng và nộp ngân sách Nhà nước) đối với từng khoản thu phí, lệ phí. Quy định chính sách khen thưởng, tỷ lệ trích cho đơn vị thực hiện công tác thu phí, lệ phí.

Mức thu phí được tính toán trên nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và điều tiết lại một phần cho ngân sách.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 6. Bộ trưởng các bộ, Chủ nhiệm ủy ban Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.