• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 15/NQ/HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 6 tháng 2 năm 1980

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới huyện An Thụy hợp nhất với Đồ Sơn và Kiến An thành hai huyện:

huyện Đồ Sơn và huyện Kiến An

_______________________

Căn cứ yêu cầu chỉ đạo sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống  nhân dân, cũng cố quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Thành phố, bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình nhiệm vụ mới và yêu cầu kiện toàn xây dựng cấp huyện thành đơn vị kinh tế nông – công nghiệp; và thể theo nguyện vọng của nhân dân thị xã Đồ Sơn và nhân dân huyện An Thụy. Sau khi nghe UBND Thành phố trình bày, Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa VII trong kỳ họp bất thường (ngày 06/02/1980) đã thảo luận và nhất trí quyết nghị:

1. Tách 21 xã Đa Phúc, Hưng Đạo, Anh Dũng, Đại Đồng, Minh Tân, Đông Phương, Hòa Nghĩa, Hợp Đức, Tân Phong, Tú Sơn, Đại Hợp, Đoàn Xá, Tân Trào, Ngũ Đoan, Đại Hà, Thanh Sơn, Kiến Quốc, Thụy Hương, Hữu Bằng, Thuận Thiên, Ngũ Phúc thuộc huyện An Thụy hợp nhất với thị xã Đồ Sơn thành một đơn vị hành chính gọi là huyện Đồ Sơn và đổi tên tiểu khu Bàng La thuộc thị xã Đồ Sơn thành xã Bàng La; thị xã Đồ Sơn (trừ xã Bàng La) chuyển thành thị trấn Đồ Sơn thuộc huyện Đồ Sơn.

Các xã còn lại của huyện An Thụy gồm 16 xã An Thái, An Thọ, Mỹ Đức, Chiến Thắng, Tân Viên, Quốc Tuấn, Quang Trung, Quang Hưng, Bát Trang, Trường Thành, Trường Thọ, Tân Dân, An Tiến, An Thắng, Trường Sơn, Thái Sơn hợp nhất với thị xã Kiến An thành đơn vị hành chính gọi là huyện Kiến An;thị xã Kiến An (trừ 3 xã Đông Hòa, Nam Hà, Bắc Hà) chuyển thành thị trấn Kiến An thuộc huyện Kiến An.

2. Giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố căn cứ vào pháp luật của Nhà nước làm các thủ tục trình lên Hội đồng Chính phủ. Sau khi được Hội đồng Chính phủ phê chuẩn, Ủy ban Nhân dân Thành phố cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ và nhân dân, bảo đảm đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức và cán bộ của hai huyện.

Về trụ sở làm việc của huyện Đồ Sơn và huyện Kiến An Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ căn cứ vào nguyện vọng của nhân dân mà quyết định cụ thể theo hướng tận dụng các cơ sở sẵn có, thuận tiện cho công tác chỉ đạo, cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đoàn Duy Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.