• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 09/09/1996
CHÍNH PHỦ
Số: 180/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 7 tháng 11 năm 1994

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh các mức thuế môn bài và thẩm quyền định mức thuế sát sinh

_____________________________

 CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ thuế Công thương nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 200/NQ- TVQH ngày 18 tháng 1 năm 1966 của ủy ban Thường vụ Quốc hội; Pháp lệnh ngày 3 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh,

Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hóa, Nghị quyết số 473/NQ-HĐNN8Đ ngày 10 tháng 9 năm 1991 của Hội đồng Nhà nước về thuế môn bài và thuế sát sinh;

Căn cứ vào mức trượt giá từ năm 1992 đến nay; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ tài chính,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1

- Từ năm 1995 các tổ chức và cá nhân kinh doanh nộp thuế môn bài theo các mức sau:

650.000 đồng, 250.000 đồng, 125.000 đồng, 45.000 đồng cà 20.000 đồng.

Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể căn cứ tính thuế môn bài theo các mức trên.

Điều 2

- Thuế sát sinh thu với thuế suất là 5% giá trị con vật (trâu, bò, lợn đem giết thịt).

Căn cứ điều kiện nuôi, trọng lượng bình quân từng loại gia súc giết thịt và giá cả ở từng địa phương, ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thuế sát sinh cho đầu con trong từng thời gian.

Điều 3

- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1995, thay thế Nghị định số 326/HĐBT ngày 19 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định số 326/HĐBT ngày 14 tháng 9 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.