• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/10/2010
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1705/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức các kỳ họp

của Uỷ ban nhân dân thành phố

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố và đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo Thẩm định số 29/BCTĐ-STP ngày 15/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định về Quy chế tổ chức các kỳ họp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc thành phố tổ chức triển khai thực hiện và ban hành Quy chế tổ chức các kỳ họp của đơn vị phù hợp với Quy chế này./.

           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Văn Thành

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.