• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2018
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1717/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Liên Bộ Y tế- Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 906/SYT-TCCB ngày 30/6/2010; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 28/BCTĐ-STP ngày 14/9/2010 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1446/SNV-TCBM ngày 06/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; những nội dung quy định trước đây của Uỷ ban nhân dân thành phố trái với quy định này nay bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Y tế; Tư pháp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Văn Thành

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.