• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/10/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2015
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1738/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Số: 1738/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 10  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua- Khen thưởng, thuộc Sở Nội vụ

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16/4/2010 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

            Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 156/TTr-SNV ngày 11/10/2010 và Báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp số 33/BCTĐ-STP ngày 04/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua- Khen thưởng, thuộc Sở Nội vụ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1301/2007/QĐ-UBND ngày 15/6/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng căn cứ Quyết định thi hành./.

           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Văn Thành

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.