• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/12/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 05/07/2015
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 2430/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất mới để làm nhà ở

trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ;

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND12 ngày 20/7/2000 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII, kỳ họp thứ 3,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về hạn mức giao đất mới để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các ngành, các cấp, hộ gia đình và cá nhân xin giao đất làm nhà ở căn cứ Quyết định thi hành./.

 

QUY ĐỊNH

Hạn mức giao đất mới để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(ban hành kèm theo Quyết định số 2430/QĐ-UB ngày 13/12/20000 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

Điều 1: Hạn mức giao đất mới để làm nhà ở tại Quy định này nhằm cụ thể hoá các quy định tại Điều 54, 56, 57 của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Điều 6 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ; áp dụng cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin giao đất mới để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2:

1- Hạn mức giao đất mới để làm nhà ở cụ thể cho các đối tượng tại từng khu vực như sau:

Đất ở nông thôn: + Hộ nông nghiệp: Không quá 200 m2/hộ.

+ Hộ phi nông nghiệp: Không quá 120 m2/hộ

Đất ở đô thị: Không quá 100 m2/hộ.

Riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê thì hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân căn cứ hạn mức của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3: Hạn mức giao đất ghi tại Điều 2 chỉ áp dụng cho những trường hợp giao đất để làm nhà ở, là căn cứ để giải quyết chế độ cho các trường hợp thuộc đối tượng chính sách được miễn giảm tiền sử dụng đất, không áp dụng cho những trường hợp đang sử dụng đất ở có trước ngày Quy định này có hiệu lực và các tổ chức xây dựng nhà ở để bán theo cơ chế kinh doanh.

Điều 4: Đối với những vùng ven đô thị, ngoại thành khi giao đất mới làm nhà ở có thể giao đất liền kề với đất nông nghiệp để tạo thành khu kinh tế nhà vườn, khu trang trại gia đình ... nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất cao hơn.

Điều 5: Giao cho Sở Địa chính hướng dẫn thực hiện quy định này, nếu có vướng mắc các ngành, các cấp phải báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố (qua Sở Địa chính) để giải quyết./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thuận

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.