• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 2564/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2000
Uỷ ban nhân dân

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Về việc tăng cường công tác thống kê xã, phường, thị trấn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Thực hiện Pháp lệnh Kế toán - thống kê của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 20/5/1989;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để Cục Thống kê tiếp tục hợp đồng ở mỗi xã, phường, thị trấn một Cộng tác viên thống kê với mức phụ cấp là: 80.000đ/tháng; kể từ ngày 01/01/2001. Kinh phí để chi trả phụ cấp cho Cộng tác viên thống kê xã, phường, thị trấn hàng năm do ngân sách địa phương đài thọ.

Điều 2. Cục Thống kê thành phố có trách nhiệm:

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ để Cộng tác viên thống kê hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Quản lý và thanh toán kinh phí đối với Cộng tác viên thống kê qua Phòng thống kê các huyện, quận, thị xã.

Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chọn cử Cộng tác viên thống kê có chất lượng và tạo điều kiện để Cộng tác viên hoạt động có hiệu quả.

Sở Tài chính - Vật giá cấp và quyết toán khoản kinh phí hàng năm theo Kế hoạch được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định được thi hành từ ngày 01/01/2001 và thay thế Quyết định số 1673/QĐ-UB ngày 20/9/1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Huy Năng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.