• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/2000
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 235/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2000
Uỷ ban nhân dân

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Về việc thành lập chi cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế Hải Phòng

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ và Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UB ngày 26/3/1996 của Uỷ ban nhân dân thành phố về phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ khu vực hành chính Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế Hải Phòng để giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên phạm vi thành phố Hải Phòng.

Chi cục quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước thành phố, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu của Chi cục quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm qui định như sau:

Xây dựng kế hoạch công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi toàn thành phố báo cáo Giám đốc Sở Y tế xét duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị định số 86/CP của Chính phủ và Thông tư liên Bộ số 07/TTLB ngày 01/7/1996 của Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các qui định của pháp luật về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở và cá nhân sản xuất thực phẩm kinh doanh dịch vụ, ăn uống trên địa bàn thành phố và trong cộng đồng dân cư.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các qui định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; cấp hoặc thu hồi giấy đăng ký chất lượng và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo thẩm quyền được giao trên phạm vi địa bàn thành phố (riêng về thực phẩm xuất khẩu thì phối kết hợp với các cơ quan có liên quan để kiểm tra).

Quản lý công chức, tài sản, kinh phí được giao theo qui định của Nhà nước và phân cấp của thành phố.

Tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm gồm:

Chi cục Trưởng và từ 01 đến 02 Phó Chi cục Trưởng.

Các bộ phận giúp việc: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Phòng Xét nghiệm hoá chất độc và vi sinh, Phòng Tổ chức hành chính và Tài vụ.

Biên chế năm 2000 tạm giao là 12 người, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp y tế của thành phố.

Điều 3. Quy định trách nhiệm:

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm triển khai việc thành lập Chi cục quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng nội dung ghi tại Điều 1 và Điều 2; bố trí bộ máy và cán bộ theo phân cấp. Trước mắt, cho phép điều động một số cán bộ tại các cơ sở trong ngành để sớm hình thức bộ máy Chi cục đi vào hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các ngành thành phố có liên quan: Ban Tổ chức chính quyền, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường ... căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giúp đỡ và tạo điều kiện để Chi cục chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhanh chóng đi vào hoạt động đúng chế độ chính sách và có hiệu quả.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng các cơ quan có liên quan của thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Huy Năng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.