• Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  15/04/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà nam

  04/04/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  02/04/2024

  15/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  27/02/2024

  10/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Hà Nam

  19/02/2024

  01/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 04/2024/QĐ-UBND

  Quy định danh mục, thời gian tính hao mòn, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

  26/01/2024

  06/02/2024

 • Quyết định 03/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  17/01/2024

  01/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 02/2024/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam

  15/01/2024

  01/02/2024

 • Quyết định 01/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  08/01/2024

  22/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.