• Quyết định 24/2023/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  27/04/2023

  10/05/2023

 • Quyết định 23/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

  25/04/2023

  15/05/2023

 • Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương

  24/04/2023

  10/05/2023

 • Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  24/04/2023

  10/05/2023

 • Quyết định 22/2023/QĐ-UBND

  Phân cấp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

  07/04/2023

  15/04/2023

 • Quyết định 21/2023/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

  04/04/2023

  18/04/2023

 • Quyết định 20/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  27/03/2023

  08/04/2023

 • Quyết định 18/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

  23/03/2023

  03/04/2023

 • Quyết định 17/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

  15/03/2023

  27/03/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.