• Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà nam

  04/04/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  02/04/2024

  15/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  27/02/2024

  10/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Hà Nam

  19/02/2024

  01/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 03/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  17/01/2024

  01/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 01/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  08/01/2024

  22/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 61/2023/QĐ-UBND

  Về việc triển khai Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  22/12/2023

  01/01/2024

 • Quyết định 59/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di dời chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  19/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 58/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 và Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  15/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.