• Quyết định 56/2023/QĐ-UBND

  Về việc đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục

  28/11/2023

  15/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 54/2023/QĐ-UBND

  Về việc thực hiện Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  21/11/2023

  04/12/2023

 • Quyết định 52/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

  07/11/2023

  17/11/2023

 • Quyết định 51/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

  26/10/2023

  15/11/2023

 • Quyết định 50/2023/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung Phụ lục số 02 của Quy định một số nội dung về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  25/10/2023

  10/11/2023

 • Quyết định 48/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2015 và khoản 1 Điều 1 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

  20/10/2023

  01/11/2023

 • Quyết định 49/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

  20/10/2023

  01/11/2023

 • Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  20/10/2023

  01/11/2023

 • Quyết định 46/2023/QĐ-UBND

  Quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  27/09/2023

  09/10/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.