• Quyết định 31/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy định về quản lý cao độ xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

  10/07/2024

  25/07/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 30/2024/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  03/07/2024

  15/07/2024

 • Quyết định 29/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  24/06/2024

  05/07/2024

 • Quyết định 27/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về ban hành “Quy định về quản lý quỹ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

  20/06/2024

  01/07/2024

 • Quyết định 25/2024/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ một phần của Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

  10/06/2024

  01/07/2024

 • Quyết định 24/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao và Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014

  05/06/2024

  17/06/2024

 • Quyết định 23/2024/QĐ-UBND .

  V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  21/05/2024

  03/06/2024

 • Quyết định 22/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

  19/05/2024

  01/06/2024

 • Quyết định 21/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hoà giải thành trong tranh chấp đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

  02/05/2024

  15/05/2024

 • Quyết định 17/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam

  25/04/2024

  13/05/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.