• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 20/2016/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

_______________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 3

(Từ ngày 05/12 đến ngày 08/12/2016)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đi với nước thải;

Căn cứ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Xét tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 22/11/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành một squy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phHà Nội thuộc thm quyền của Hội đồng nhân dân Thành ph; Tờ trình bổ sung s 150/TTr-UBND ngày 05/12/2016 về việc ban hành quy định lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển sphương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố; các báo cáo thm tra: s 76/BC-HĐND ngày 29/11/2016, số 92/BC-HĐND ngày 05/12/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố; báo cáo giải trình, tiếp thu số 217/BC-UBND ngày 03/12/2016 của UBND Thành phố và ý kiến của đại biu Hội đồng nhân dân Thành phtại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (Phụ lục danh mục các loại phí, lệ phí kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết này. UBND Thành phố không tổ chức thu theo quy định của Luật phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố nhưng chưa ban hành quy định do chưa có văn bản hướng dẫn của Trung ương, các loại phí chuyển sang giá dịch vụ chưa được UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt giá. Khi có hướng dẫn Trung ương đối với phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản, giao UBND trình HĐND Thành phố tại kỳ họp hoặc báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND Thành phố thống nhất (trường hợp giữa 2 kỳ họp) làm căn cứ thực hiện, báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

2. Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí, lệ phí để lại cho các đơn vị thu đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chỉ đạo các ngành thường xuyên kiểm tra và xử lý các điểm trông giữ phương tiện trái phép, sai phép; xây dựng phương án tổ chức thí điểm dừng đỗ xe thông minh áp dụng tại các lòng đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thực hiện từ ngày 01/7/2017; xây dựng phương án tổng thể thu phí lòng đường, vỉa hè áp dụng thống nhất, bình đẳng giữa các đơn vị trình HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2017.

3. Tiếp tục xây dựng đề án thu phí đối với các loại phí, lệ phí chưa ban hành theo danh mục kèm Luật phí, lệ phí; rà soát những loại phí, lệ phí đang thực hiện còn bất cập và những loại phí, lệ phí thay đổi do chính sách của các Bộ, ngành Trung ương, kịp thời trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo thẩm quyền.

4. Làm tốt công tác tuyên truyền; sớm xây dựng phương án xã hội hóa đầu tư một số hạng mục, đấu thầu quyền quản lý, khai thác một số danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06/12/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Các Nghị quyết sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực: số 23/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 17 về thống nhất các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 về bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố; số 13/2014/NQ-HĐND ngày 03/12/2014 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 về sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 07/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 14 về điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.