• Chỉ thị 15/CT-UBND

  Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

  10/07/2013

  10/07/2013

 • Chỉ thị 14/CT-UBND

  Về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

  25/06/2013

  25/06/2013

 • Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  13/01/2009

  13/01/2009

 • Chỉ thị 33/2003/CT-UB

  Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ Tài chính

  29/10/2003

  29/10/2003

 • Chỉ thị 32/2003/CT-UB

  Về việc tăng cường giải quyết tình trạng chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  03/10/2003

  03/10/2003

 • Chỉ thị 30/2003/CT-UB

  Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố

  22/08/2003

  22/08/2003

 • Chỉ thị 29/2003/CT-UB

  Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch quốc tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội hướng tới SEAGAMES 22 và ASEAN PARAGAMES 2

  04/08/2003

  04/08/2003

 • Chỉ thị 27/2003/CT-UB

  Về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư của Thành phố Hà Nội

  01/08/2003

  01/08/2003

 • Chỉ thị 28/2003/CT-UB

  Về việc triển khai thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  01/08/2003

  01/08/2003

 • Chỉ thị 26/2003/CT-UB

  Về việc thực hiện Chương trình kiên cố hoá - hiện đại hoá trường, lớp học ở Thủ đô Hà Nội

  31/07/2003

  31/07/2003

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.