• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 13/2016/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

____________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 3
(Từ ngày 05/12 đến ngày 08/12/2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định s 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017;

Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 22/11/2016 về phân cp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội và Tờ trình s 139/TTr-UBND ngày 22/11/2016 về định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017-2020 của UBND Thành phố; Báo cáo thẩm tra số 72/BC-HĐND ngày 29/11/2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, báo cáo giải trình, tiếp thu s 220/BC-UBND ngày 05/12/2016 của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biu HĐND Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về các nội dung sau:

1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội (quy định cụ thể tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này).

2. Định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 (quy định cụ thể tại Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết này).

3. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 (quy định cụ thể tại Phụ lục s 03 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết. Rà soát, điều chỉnh các quy định của Thành phố chưa phù hợp với Nghị quyết này.

2. Bố trí nguồn kinh phí cho một số quận hoàn thành các nội dung công việc đã được Thành phố giao thuộc nhiệm vụ chi Thành phố.

3. Tập hợp các vấn đề phát sinh cần điều chỉnh trong quá trình thực hiện, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố xử lý và báo cáo với HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 05/12/2016. Quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 của Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và được áp dụng cho giai đoạn 2017-2020./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.