• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2022
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 36/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

về việc bổ sung Điểm m Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

n cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6984/TTr-STNMT-VP ngày 22/9/2022 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2890/TTr-SNV ngày 29/9/2022 về việc ban hành Quyết định bổ sung Điểm m Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm m khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội như sau:

“m) Phòng Quản lý chất thải rắn.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định này:

b) Chủ động, cân đối biên chế tối thiểu để thành lập phòng Quản lý chất thải rắn;

c) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý chất thải rắn;

d) Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với các vị trí làm việc tại Phòng Quản lý chất thải rắn;

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan hoàn thành công tác bàn giao các nội dung về chức năng quản lý nhà nước về chất thải rắn trước ngày 01/01/2023.

2. Sở Xây dựng:

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện bàn giao các nội dung về chức năng quản lý nhà nước về chất thải rắn theo quy định của pháp luật;

b) Trong thời gian chưa bàn giao các nhiệm vụ có liên quan đến chất thải rắn về Sở Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đầu tư, kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải và hoàn thành đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đủ công suất đối với 02 nhà máy điện rác tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2022.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VP UBND TP: CVP, các PCVP,
Phòng: TH, NC, ĐT, TN&MT;
- Trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội;
- Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Hồng Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.