Liên hệ

    Previous page  Return to chapter overview Các tính năng hỗ trợ:

Liên hệ

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng được xây dựng cho người dùng cuối có thể thực hiện gửi mail, gửi thông tin góp ý cho ban biên tập cổng.

 

Lienhe

 

Màn hình liên hệ sẽ được hiển thị như sau:

 

ManhinhLienhe