• Quyết định 40/2022/QĐ-UBND

  Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  05/08/2022

  20/08/2022

 • Nghị quyết 99/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 98/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 183/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 96/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn thôn mới giai đoạn 2021-2025

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 83/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn I: 2021-2025

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 109/2022/NQ-HĐND

  Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 108/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

  08/07/2022

  18/07/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.