• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 10/10/2022
UBND TỈNH LẠNG SƠN
Số: 42/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định tổ chức viếng thân nhân

của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 316/TTr-SNV ngày  06 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                    

- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, các Ban đảng, đoàn thể tỉnh;               

- Thường trực huyện, thành ủy;

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- C, PVP HĐND, các phòng VP HĐND tỉnh;

- C, PVP, NC, TH, KGVX, KTTH;

- Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn;                                           

- Lưu: VT, (TTD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 


Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

QUY ĐỊNH

Tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  42 /2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

của UBND tỉnh Lạng Sơn)

____________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với việc tổ chức các đoàn viếng của tỉnh, của tổ chức, cơ quan, đơn vị đến viếng cha, mẹ đẻ; cha, mẹ chồng (vợ); chồng hoặc vợ (sau đây gọi chung là thân nhân) của cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi từ trần.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức các đoàn viếng

1. Tổ chức đoàn viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần thể hiện sự quan tâm của cơ quan, đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức và gia đình.

2. Việc tổ chức các đoàn đi viếng phải trang trọng, văn minh, kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí.

Chương II

TỔ CHỨC VIẾNG THÂN NHÂN

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 3. Tổ chức Đoàn viếng của tỉnh

1. Đối tượng được tổ chức Đoàn viếng của tỉnh

a) Người từ trần là thân nhân của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương chức và nguyên chức thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý, gồm: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Người từ trần là thân nhân của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đang công tác thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đang công tác không phải là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy.

2. Thành phần đoàn viếng, công tác tổ chức cho đoàn viếng

a) Người từ trần là thân nhân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đương chức và nguyên chức; người từ trần là thân nhân của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Thành ủy đương chức:

- Trưởng đoàn: Do 01 đồng chí lãnh đạo tỉnh làm Trưởng đoàn hoặc ủy nhiệm 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

- Thành phần đoàn viếng: Đại diện các cơ quan Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

- Tổ chức đoàn viếng: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

b) Người từ trần là thân nhân của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan khối chính quyền cấp tỉnh và tương đương đương chức:

- Trưởng đoàn: Do 01 đồng chí lãnh đạo tỉnh làm Trưởng đoàn hoặc ủy nhiệm 01 đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

- Thành phần đoàn viếng: Đại diện các cơ quan Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

- Tổ chức đoàn viếng: Sở Nội vụ.

c) Người từ trần là thân nhân của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố không phải là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy đương chức:

- Trưởng đoàn: Do 01 đồng chí lãnh đạo tỉnh làm Trưởng đoàn hoặc ủy nhiệm 01 đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy làm Trưởng đoàn.

- Thành phần đoàn viếng: Đại diện các cơ quan Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, Ban Tổ chức Huyện (Thành) ủy, Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

- Tổ chức đoàn viếng: Huyện ủy, Thành ủy.

3. Báo tin buồn

Cán bộ, công chức, viên chức có thân nhân từ trần báo tin cho cơ quan chủ quản xem xét nếu thuộc đối tượng được tổ chức Đoàn viếng của tỉnh, cơ quan đó có trách nhiệm báo tin đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ hoặc Huyện ủy, Thành ủy tương ứng với từng trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này để tổ chức Đoàn viếng của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức Đoàn viếng của cơ quan, đơn vị nơi có thân nhân cán bộ, công chức, viên chức từ trần

1. Đối tượng được tổ chức Đoàn viếng của cơ quan, đơn vị

Người từ trần là thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác được tổ chức Đoàn viếng của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác.

2. Thành phần đoàn viếng

Đại diện cấp ủy, lãnh đạo cơ quan hoặc công đoàn làm Trưởng đoàn cùng với đại diện cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tổ chức đoàn đến viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Báo tin buồn

Cán bộ, công chức, viên chức có thân nhân từ trần báo tin đến cơ quan, đơn vị để tổ chức đoàn viếng.

Điều 5. Vòng hoa viếng

1. Đoàn viếng của tỉnh

Vòng hoa viếng mang băng vải đen, có kích thước 1,2m x 0,2m, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

2. Đoàn viếng của cơ quan, đơn vị nơi có thân nhân cán bộ, công chức, viên chức từ trần

Vòng hoa viếng mang băng vải đen, có kích thước 1,2m x 0,2m, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, đơn vị.

Chương III

KINH PHÍ PHÚNG VIẾNG

Điều 6. Kinh phí chi cho các đoàn viếng của tỉnh

1. Nội dung, mức chi phúng viếng:

a) Mua Vòng hoa (Trường hợp lễ tang không có vòng hoa luân chuyển): Tối đa 700.000đ.

b) Mua đồ lễ (Trường hợp lễ tang không có đồ lễ luân chuyển): Tối đa 300.000đ.

c) Tiền phúng viếng: Tối đa 700.000đ.

2. Kinh phí thanh toán công tác phí, phương tiện đi lại: Đối với Đoàn đi viếng ở xa được thanh toán công tác phí, phương tiện đi lại theo chế độ quy định hiện hành của Bộ Tài chính và của tỉnh.

3. Nguồn kinh phí

Thực hiện từ nguồn đảm bảo xã hội hằng năm phân bổ về cho các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức các đoàn viếng của tỉnh.

Điều 7. Kinh phí chi cho Đoàn viếng của cơ quan, đơn vị nơi có thân nhân cán bộ, công chức, viên chức từ trần

1. Nội dung, mức chi phúng viếng:

a) Mua Vòng hoa (Trường hợp lễ tang không có vòng hoa luân chuyển): Tối đa 500.000đ.

b) Mua đồ lễ (Trường hợp lễ tang không có đồ lễ luân chuyển): Tối đa 300.000đ.

c) Tiền phúng viếng:

- Cơ quan cấp tỉnh: Tối đa 400.000đ.

- Cơ quan cấp huyện: Tối đa 300.000đ.

- Cơ quan thuộc cấp xã: Tối đa 200.000đ.

2. Kinh phí thanh toán công tác phí, phương tiện đi lại: Đối với Đoàn đi viếng ở xa được thanh toán công tác phí, phương tiện đi lại theo chế độ quy định hiện hành của Bộ Tài chính và của tỉnh.

3. Nguồn kinh phí

Được đảm bảo từ nguồn chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị hoặc từ quỹ phúc lợi của cơ quan, đơn vị (nếu có).

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; đề nghị các Ban xây dựng Đảng của tỉnh, Huyện ủy, Thành ủy có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện quy định này.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền việc thực hiện quy định này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị trực tiếp phản ánh bằng văn bản đến các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Ngọc Thưởng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.