• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/07/2022
HĐND TỈNH LẠNG SƠN
Số: 06/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 7 tháng 7 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tại Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025

______

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 tháng 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 tháng 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tại Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tại Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh 02 (hai) cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch

a) Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 1

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 1;

- Diện tích: 20 ha;

- Địa điểm: xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

b) Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 2

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 2;

- Diện tích: 30 ha;

- Địa điểm: xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

2. Bổ sung 03 (ba) cụm công nghiệp vào Quy hoạch

a) Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1;

- Diện tích: 74,9 ha;

- Địa điểm: xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.;

- Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Chế biến, chế tạo, cơ khí, cơ khí lắp ráp, công nghiệp chế biến gỗ, nhựa thông, nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp phụ trợ; sản xuất kinh doanh các loại phân bón, công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, điện lạnh, may mặc, chế biến thực phẩm, nước giải khát, kho bãi và một số ngành nghề khác.

b) Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1;

- Diện tích: 73,76 ha;

- Địa điểm: xã Hồ Sơn và xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;

- Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất trang phục; sản xuất từ da và các sản phẩm liên quan; dệt; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu; sản xuất phương tiện vận tải khác; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác;  chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất gường, tủ, bàn, ghế; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu; sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic; công nghiệp chế biến, chế tạo khác;  sản xuất giấy và các sản phẩm khác từ giấy (các sản phẩm từ giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy); sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành sản xuất giày dép, sản xuất trang phục, sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự (không có thuộc da); in ấn (không phải xuất bản), phun sơn, sơn tĩnh điện; sản xuất sản phẩm hoá chất khác (không thu hút nhóm ngành có nguy cơ ô nhiễm theo quyết định của UBND tỉnh); sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp của địa phương, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn và công nghiệp phụ trợ; kho bãi và một số ngành nghề khác.

c) Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ;

- Diện tích: 70 ha;

- Địa điểm: thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

- Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Công nghiệp hỗ trợ, các ngành sản xuất, lắp ráp đồ gia dụng, máy móc, thiết bị nông nghiệp, sửa chữa cơ khí nhỏ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, cơ khí lắp ráp; thiết bị điện, điện tử; viễn thông, điện lạnh, dệt may và sản xuất nguyên phụ liệu, giày dép, thiết bị dụng cụ y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng sản phẩm nhựa, giấy từ bột giấy tái chế (nguyên liệu bột giấy được thu mua từ các đơn vị khác, không sản xuất bột giấy tái chế), xử lý chất thải, sản xuất vật liệu xây dựng mới, kho bãi; Chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm, chế phẩm từ nông lâm sản, chế biến thực phẩm, nước giải khát, dược liệu gắn với vùng nguyên liệu, vùng trồng và một số ngành nghề khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2022./.

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đoàn Thị Hậu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.